" /> " /> " /> " /> څلوريځي  – لراوبر ویب پاڼه
کور / شعر / څلوريځي  Fotos

څلوريځي  Fotos

څلوریځه
 
هغه زړه کی دخوښۍ شمعه وی  مړه
تری نه تللی چی وی پیغله حوصله


غم که ځان دروند کړی تر غرونو ګړنګونو
حوصله یی کړی پر مینځ زره زره


 
څلوریځه
 
دعشق په لاره کی لوی زغم په کار ده
دمرګ تر پولی پوری سم په کار ده
 
خیال به دی څیړی ددلبر سپینه خوله
تعلق دنورو خلګو کم  پکار ده