کور / شعر / ازاد شعر

ازاد شعر

دسمندر
دغه ژوري څپي
دلکه غرونه غرونه
دا زوروري څپي
دا مروري څپي
یو می سی
هلته دلته
پکښی دځان
ستړئ انځور ووینم
ودغه خپل انځور ته
موسکا پر شونډو را وړم
دغه ویر جني صحني
تل په خندا تیروم
دغه درني بلا وي
تل په مو سکا تیروم
دهو سا یني
دیو سا حل په تمه