کور / شعر / شعر

شعر

زه ملنګ شوم اوفقیرشــــــــوم
ته نامتو بیا شهزاده شــــــــوی


زه لاروک سرګردان شــــــوم
ته په خندا په ننداره شـــــــوی


زه مظلوم بيا آواره شـــــــــوم
زما وژل ته اماده شــــــــــوی


خیردی داحالات به تیرشــــی
زما د ژوند یوخاطره شــــوی