کور / شعر / غزل

غزل

نشــــته نشــــته يـــارانه
ترمطلب شوه زمانه


وروراوورورشولوترپزه
داسي وخت داافسانه


تــه ومــاته زه وتـــاتـــــه
ســره ســاتـوتــل كېــــنه


نورساتلې زړوكې نشو
مـــحبـــــــت يـــــوه زره


اميدي به لاڅه وائې
چي ژوندون شوبې مزه