" /> " /> " /> " /> نثري ټوټه  – لراوبر ویب پاڼه
کور / نثر / نثري ټوټه  Fotos

نثري ټوټه  Fotos

دافکر مه کوه چی دغی ستری ونی ته به څنګه ور خیژم بلکه دا فکر وکړه چی زه به بیرته له دغی ستری ونی څنګه را کوزیږم .


ودی ستری ونی ته په ختلو کی هیڅ ستونزه مه احسا سوه !


ستونزه یی په را کوزیدلو کی احسا س کړه !


همدا مثال دعلم دئ .


په علم کی هیڅ ستونزه نشته هر څوک کولای شي چی علم حاصل کړی مګر ستونزه یی په عمل کی نغښتی ده


موږ با ید دعلم تر حا صلولو وړاندی دعلم وعمل ته ځیر شوفکر پکښی وکړو او بس .