کور / شعر / چينایي متلونه

چينایي متلونه


  1. په پېسو ساعت اخستائ شې لېکن وخت نه٠

  2. په پېسو تخت اخستائ شې لېکن مقام نه٠

  3. په پېسو وينه اخستائ شې لېکن ژوند نه ٠

    کچکول

 کاشکې چې ملنګ واې
 ېو کچکول مې واې په عاړه
ېوه لوېه هديره کې
ګو ښه نا ست واې
ېو اته جوړه تسپې مې
هم په لاس واې هم په عاړه
دکوترو شور ما شور واې
اس مې زينېوه مې ښه ښکلي لېلا