کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / به جنګ بوش در افغانستان خاتمه دهيد

به جنګ بوش در افغانستان خاتمه دهيد

از آنجائيکه از يکطرف مردم ما در داخل کشور کمتر از تبليغات کتبی مستفيد شده ميتوانند و از جانب ديگر، مردم ساير کشور ها در خارج از نشرات افغانی استفاده کرده نميتوانند و  علاوه بر آن به  تبليغات کتبي از جانب محافل حاکم وقعی گذاشته نميشود، ضرور است که روشنفکران متعهد به اصل منافع ملی افغانستان در داخل و خارج از کشور با براه انداختن تظاهرات مسالمت آميز، ندای مردم افغانستان را برای ختم هر چه سريعتر جنگ در کشور، بلند نمايند.
بتاسی از اصل متذکره عدهء از افغانها  با شعار های اعتراضيه در محفل سخنرانی بارک اوباما، کانديد حزب دموکرات در انتخابات رياست جمهوری ايالات متحدهء امريکا در شهر برلين اشتراک نمودند. افغانهای متذکره، مطالبات خويش را با بلند نمودن شعار ها و انجام مصاحبات با ژورنالستان ، ارائه داشتند. شعار های ذيل:
 ـ به جنگ بوش درافعانستان خاتمه دهيد
ـ به قتل عام در افغانستان خاتمه بخشيد
ـ به قتل اطفال درافغانستان پايان دهيد
ـ ديگر بس است
ـ انگشت ها از سوی افغانستان کوتاه وهکذا پلاکات تصويری قربانيان بم های حاوي اورانيوم در افغانستان که يک  تصوير روشن و واقعی را از ماهيت و عملکرد قوای خارجی در افغانستان ترسيم نموده بود، مورد توجه خاص مردم و ژورنالستان قرار گرفت. قابل ياد آوريست که شرکت وسيع مردم جهت استماع سخنرانی اوباما از يکسو، بيانگر يک پروتست در برابر سياست خارجي جورج بوش و از سوی ديگر تبارز يک اميدواری برای دور جديد در سياست خارجی ايالات متحده امريکا طبق موازين قبول شدهء بين المللی و حقوق بين الدول بوده است.
عدهء از ژورنالستان رسانه ها با تعدادی از افغانهای شرکت کننده مصاحباتی نيز انجام دادند. يکتن از شرکت کنندگان در جواب اين سوال که چی اميدواری را ميتوان از اوباما در صورت پيروزی وی در انتخابات داشت، چنين جواب داد: از آنجائيکه انسانها از اشتباهات يکديگر می آموزند، اميد که اوباما از اشتباه جورج بوش در رابطه به افغانستان آموخته و سياست جديدی را با توجه به واقعيت های جامعه افغانی و تاريخ اين کشور در پيش گيرد. اين شرکت کننده در برابر سوال ژورنالست ديگری که چی راه حل برای ختم جنگ در افغانستان داريد، چنين جواب داد : راه حل صرف در مذاکرات صريح و صادقانه مي ان مقاومت افغانی و ايالات متحده امريکا متصور است. در صورت همچو يک راه حل، ميشود از شکست ناتو که عواقب خطرناکی را برای افغانستان و جهان در قبال خواهد داشت جلوگيری نمود و به يک الترناتيف که مورد موافقه هر دو طرف جنگ و مورد قبول مردم افغانستان باشد، دست يافت. در آنصورت قوای ايالات متحده امريکا و ساير کشور ها ميتوانند به صورت مصؤن و آبرومندانه افغانستان را ترک نمايند.
يکتن از دوشيزه گان جوان شرکت کننده در حاليکه پلاکات تصويری قربانيان بم های اورانيوم در افغانستان را با خود داشت، خبرنگار روزنامه معتبر تاگيس شپيگل برلين راکه با وی در حال صحبت بود مخاطب قرار داده گفت: مادران در اندوه اطفال شان نشسته اند. در افغانستان انسانها کشته ميشوند و بطور فزاينده سربازان به آنجا اعزام ميگردند که اين يک راه غلط است!!
اين اعتراض و مطالبات افغا نها ی شرکت کننده از ين جهت به موقع و موجه است، که قرار معلوم اوباما در صورت پيروزی اش در انتخابات رياست جمهوری ميخواهد به جنگ در افغانستان ادامه دهد و به آن شدت بخشد. وی در قسمتی از سخنرانی اش در رابطه به افغانستان چنين گفته است: \”ما بايد برای مبارزه عليه طالبان مصمم باقی بمانيم… کشور من و کشور شما منافع مشترک دارند. اولين ماموريت ناتو خارج از سرحدات آن بايد به موفقيت بيانجامد .ايالات متحده امريکا به تنهائی قادر به انجام آن نيست. مردم افغانستان به قطعات ما و شما نياز دارند. \”
اوباما در حاليکه طی بازديداش از برلين ظاهرا از مبارزه مشترک صحبت مينمود و اروپائيان را به ارسال قطعات بيشتر به افغانستان ترغيب میکرد، بلا فاصله در مصاحبه خويش با يکتن از خبرنگاران سی ان ان، پرده از روی نيات واقعی سياست اش برداشته و اظهار ميدارد \” در صورتيکه ما دارای قطعات بيشتر ناتو در افغانستان باشيم، اين امر در دراز مدت به معنی قطعات کمتر امريکائی در آنجا است. اين موضوع به اين معنی است که مليارد ها دالر را صرفه جوئی ميکنيم و با اين مبلغ،  تنزيل ماليات را برای خانواده های متوسط الحال که از قيمت بلند بنزين رنج ميبرند، تمويل ميکنيم.\” اظهارات فوق به عکس العمل شديد سياست مداران برجسته المانی مواجه گرديد که اين امر ميتواند منحيث تزلزل کشور های پيشبرندهء جنگ در افغانستان تلقی گردد.
 اين اظهارات بگونه تاسف آوری نيت وی را برای گسترش جنگ در افغانستان نشان ميدهد. درين رابطه ميتوان نظرخانم کريستينه بوخهولس عضو شورای مرکزی حزب چپ المان را مورد تائيد قرار داد. موصوفه در حاليکه از پروگرام اوباما در رابطه به بهبود وضع زندگی اجتماعی مردم امريکا، تمجيد می نمايد از تصميم وی مبنی بر مبدل ساختن افغانستان به ميدان اصلی \”جنگ عليه ترور\” و ارسال ده هزار سرباز ديگر به هندوکش انتقاد ميکند. از نظر وی پيروزی در جنگ افغانستان به مانند جنگ عراق ممکن نيست . او علاوه می نمايد در صورتيکه اوباما با محافظه کاران جديد و قدرتمندان مقابله ننمايد، خطر مØ�دل شدن افغانستان به اوبامای ويتنام متصور است.