کور / شعر / افغان

افغان

داستا له لاسه هميشه يم په فكرونوكي
اوړم په غمونوكي را اوړم په غمونوكي


زړه مي نه صبريږي ستاله ميني صبح شام  ***  هرچيري څي يمه بيتانه لرم ارام


سرپه څادرپټ كم بيادي وينم په خوبونوكي


تل په خوب كي وينم ستانازك نازك لبان  ***   درسم ستاوڅنګ ته نه مي ويني غمازان


غبرګ لاسونه كيښږد م په پستوپستولاسونوكي


نه مي ده ليدلي له هيچاځخه وفا  ***  نورمي خطاباسي په خبرووخندا


ته ئي دخوبانورهنماپه اخلاصونوكي


نه مي دي ليدلي ستاپه مثل نورياران  ***  ماته ځان راخپل كي پټ لري نورډيرياران


پو زه روح الله يم نې ليكم په كتابونوكي