کور / شعر / شعر

شعر

لېږلي مي اهونی ددوعالمن کي عرش ته
چي خدای زمانه سوله کړي ياسوله زمانه شي
سپرلی ټپه مارغواړوڅېړۍ غواړوچمبه مارې
اوشپون سره شپېلۍ چي غزلبوله زمانه شي
په جنګ کي یي رالوکړو له هستۍ یی نېستي ښه ده
محکوم دمشرنوم شه چي بې خوله زمانه شي
خوږه دژوندمووړي دي پاوليو اوبنګړيو
لاهورپسې شه اورچي بې فسوله زمانه شي
څښتن چي دهستۍ لږشان پلوراباندي ويړکړي
بېسره يودستي رانه کنډوله زمانه شي