کور / د ډيورنډ کرښه / عمران خان خط ديورند را خط تحمیلی انگلیس خواند ، نظر شما چیست؟

عمران خان خط ديورند را خط تحمیلی انگلیس خواند ، نظر شما چیست؟

 د. صلاح الدین سعیدی

از من پرسیده اند که

عمران خان خط ديورند را خط تحمیلی انگلیس خواند که اقوام را از هم جدا کرده ، نظر شما چیست؟

من از کلمهء تحمیلی در سخنات عمران خان  خبر ندارم.

کوتاه جعل در جعل است:

توافق و نقشه:

در توافق دیورند لاین امضاء جانب امیر افغان وجود ندارد.

موثق است که در نقشهء کشیده شده  امیر افغان  اعتراضات داشت و  اقای جمیلی    ديپلومات سابق افغان فعلاً ساکن امریکا این نقشه را که به قلم سرخ از جانب امیر تصحیح شده بود در وزارت خارجهء افغانستان دیده است.

امیر از جانب انګلیس تصحیحات خواسته ۱۸۹۳م  جانب انگلیسی توافق تصحیحات کرده. جاتب انګلیسی توافق به تحیحات کرده،  اما واپس تصحیحات را کس برای امیر نه آورده.

از سال ۱۸۹۳-۱۸۹۷ م. کمیسیون مشترک تعین شده که مناطق روشن در توافق دیورند را در زمین نشاني کنند که این کار در ظرف سه سال تعین و تکمیل نه شده، مردم مخالفت و مقاومت کردند و انګلیس از جانب افغانی خواهان مساعدت درین عرصه شده.

توافق یک امر  مجهول همراه با تهدید دلیل دیګر بطلان این توافق مجهول شفاهی با تهدیدفزیکی است.

جانب انګلیس امیر ګفتند وارث تخت  فاتح میوند شهزاده ایوب خان  پسر شیرعلیخان بود. اګر امیر به شرایط انګلیس جور آمد نه کند انګلیسها به شهزاده ایوب خان مراجعه خواهند کرد و این نتایج بدی به امیرعیدالزحمن خان داشت

توافق همان وقت مشابه انګلیس در جهان  برای ۹۹ سال بود و این را پاکستان میداند، لذا پاکستان باید نوکر و چاکر تربیه کند تا افغانستان بی ثبات باشد و ناخبران از امور بر امور مسلط شوند تا تحت تهدید سوتهء طالب و امثال آن با جزیه ګیری از امریکا و جهان سرحدات خویش را بر افغانستان محتاج و به زور امریکا هم که شده تحمیل کنند.

سیم خاردار در حال تکمیل شدن بین افغانستان و پاکستان امروز در موارد زیاد به خط دیورند روی کاغذ یکجانبه دیورند که از نامش پيدا است نه به امنیت ، نه به دیورندلاین و نه به سرحد رابطهء دارد. صرف نوکران پاکستانی، جزیه دهندهء امریکایی و حاکمیت ضعیف تحت فشار سوتهء طالب و دیګر نوکران پاکستان و عدهء از متعصبین ذلیل قومی آنرا سرحد میپندارند.

ضمیمهء شماره دوم توافق راولپندي۱۹۲۱م   که در ارشیف انګلیسي موجود است تمام توافقات قبل از توافق راولپندي را منسوخ و باطل میداند.  و اعتبار توافق راولپندی صرف برای سه سال بود و است. شورای هفتم _ لویه جرګه سال ۱۹۴۹ افغانی  نیز این توافقات را در مجموع ملغی و منسوخ میداند.

حقوقدان کامنولت در سال ۱۹۵۱ نیز در جواب   تحلیلی حقوقی به فرمایش حکومت خود و برای حکومت انګلیس ګفته که جانشین  ساختن پاکستان  برای حفظ منافع  انګلیس در منطقه بخاطر نادرست است که  پاکستان از تقسیم هند برتانوي تشکیل نه شده.

مناطق به طرف پاکستان  خط فرضی دیورند لاین هیچګاهی هم در هند برتانوی شامل نه بوده و در هند برتانوی صرف پيشاور   ( آنهم  به اساس توافق  غیر مشروع ګندمک) و بخش از دیره جات شامل هند برتانوي بود. مناطق فاتا بعد از تقسیم هند  و ایجاد پاکستان هم شامل هند برتانوی و یا پاکستان بعد ۱۹۴۷ نبود.

توافق یکجانبهء خط دیورند لاین  در مادهء اول به صورت صریح از ساحهء نفوذ ( سفیر اف انفلونس ) بین جانب افغان و انګلیس درین مناطق صحبت دارد  و درین سند غیر امضاء شده به جانب افغان حق داده شده که هر وقتیکه درین ساحات عملیات نظامی میکند حق جانب افغان است اما باید قبل از اغاز عملیات به جانب انګلیس خبر بدهد.  آیا کس حق دارد که در ملک غیر عملیات نظامی  کند؟

به هر صورت این وقت  آن نیست که مسأله دیورند لاین را تصفیه کرد و اما اګر پاکستان و نوکرانش درین وقت ضعیف ما این مساله را بر ما به زور طالب و  صدور دهشت  حل کردن میخواهند که میخواهند ، درین صورت ما آماده  رفتن به محکمه و اثبات ایت حق در محکمه ایم.

اګر کسې  به ریفراندم و دیګر راه ها سفارش دارد، میخواهم بګویم که وطن ناموس است و ریفراندم و همه پرسی برناموس نمی شود و مجاز نیست.

تشکر دوکتور صلاح الدین سعیدی

۳۰/۰۹/۲۰۱۹

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

.