کور / شعر / د ژوند سلسله!

د ژوند سلسله!

 شعر: عزت الله ذکي

زما دي عشق ته تلوسه وه په تلواره نه وه
د یو دیدن مي اندېښنه وه په یکباره نه وه

دنیوي مینه یو لحظه وه دوامداره نه وه
زما د روح ستړې دوره وه برقراره نه وه

»»»»»

څه په غمونو او دردونو باندي تېره شوله
د ژوندون لنډه سلسله وه وفاداره نه وه

»»»»»

آبد منزل ته په ورو ورو مزل ژر ورسېدم
دا د تېز باد يوه څپه وه په بارباره نه وه

»»»»»

قراره تاته په ګونډو او په څکېدو راغلمه
آغزن مسیر و نه ډېوه وه سمه لاره نه وه

»»»»»

ما ورته اوښکو نه یو ډکه پیمانه ډالۍ کړه
یار ویل زهرو نه ترخه وه مزه داره نه وه

»»»»»

باران د کاڼو تل اورېږي پر بارداره درخته
مالیار رېبلې يې ریښه وه ثمرداره نه وه

»»»»»

کبابوی هغوی د بل په درد چي خپله زړګی
په دردو ډکه يې سینه وه بې پرهاره نه وه

»»»»»

له انعاماتو يې محروم هغوی ته نه رسېږي
د چا چي ژبه په خوله وه شکرګذاره نه وه

»»»»»

تاته سپوږمۍ عاجزه وه دلبره مه شې نظر
د وصل شپه بله ډېوه وه خو هینداره نه وه

»»»»»

زه ګنهګار سرکښه یمه ستا د عفوي طامع
اﺉ ستر خالقه بېله تا مي بله چاره نه وه

»»»»»

ذکي آجل درپسي نن ډېر زیات لټون کولو
د روح قابضه مېلمنه وه دستورداره نه وه

١٣٩٨/عقرب/١٥مه
ماښام

.