کور / شعر / جنازې

جنازې

حـــــیــا بـــــربــــــنـــډې لــــــــوپـــــټــــې ښـــــــــکـارې
 اوس ئـــې د کــور ډیــوي هــم مــړې ښــکارې


 ســــر تــــــوره مــــــور خــــاورې پـــــه ســـر ګرځې
 د ظـــــلـــم زور زیـــــاتــــــي لـــمـــــبـــې ښـــــــکـارې


 دا ګــــنــهـــګـار چــــــې دوې وژلـــــــی نــــــــشــــی
د بــــــــــې ګـــــــنــــاوو هـــــــــدیــــــــــــرې ښـــــــکـارې


 چـــې ئـــې وجـــــــود بــــانـــدې تــــیـــری وشــــو
 وړی مـــــاشـــومــــــې بــــــې اســـــــری ښـــــــکــارې


 دا د غـــــــــــــلام ژونــــــــــدون غــــــــــلام دور
د عـــــــدالــــــت ســـتــرګــی ړنـــــــــدې ښـــــــــکــارې


 نـســـیــمه ســــــتــوریـــه ، زمـــــــونــــږ هـــیـــواد کــــې
 د پــیـــــغــلـــــو جـــــنــو جـــــنـــازې ښــــــــــکــارې