کور / شعر / اعتبار

اعتبار

موږ اعتبار کاوه په لمر د مازدیګر تر اوسه

چې بې څراغه په تیارو کې کړو سفر تر اوسه

نورو په نورو سيارو کې آبادي پيل کړې

خو داسې ښکاري چې پښتون نه دی خبر تر اوسه

په اولادونو باندې غواوې پیایي، درس نه لولي

د عزت شی ګڼي زیاتره مال و زر تر اوسه

چې یې ددوی په وینو لوړې ماڼۍ جوړې کړلې

دغه سړی دی د هغو خلکو رهبر تراوسه

نور صندوقونو ته روان و، چې پاچا وټاکي

پښتون ویل د ملک پاچا خو دی ظاهر تر اوسه

روان دی خدای خبر دا ځل د چا سرونه راوړي

جنګ ته روان په څه خبر نه دی لښکر تراوسه

زما په لیدو دې زلفې یو طرف ته واړولې

له هغې ورځې ځان ته وایمه سحر تراوسه

علم گل سحر

.