کور / خبرتیا او پيغامونه / نامه باز به رزاق مامون:(خواجه بهاوالدین ولایت تخار )

نامه باز به رزاق مامون:(خواجه بهاوالدین ولایت تخار )

روزنامه پیمان، و چراغ سبز برای بیرون کردن عودت کننده گان در خواجه بهاوالدین ولایت تخار
نویسنده: ع،ا،ج
روزنامه پیمان، که آینه دار فرهنگ، سیاست و اطلاع رسانی است. خطوط اساسی در کار این نشریه، نگاه متوازن به کلیه طیف های سیاسی و غیر سیاسی است!! و به مسول مدیریت رزاق مامون از کابل منتشر می شود، در شماره صدوچهلم روز پنجشنبه 14 سنبله تحت عنوان “بحران بهسود در خواجه بهاوالدین” یک مطلب را به چاپ رسانیده. این اولین مطلب در باره خواجه بهاوالدین ولایت تخار است که من به غیر از ویسا و اراده در مطبوعات افغانی چاپ کابل می بینم. این روزنامه از خود ساکنین محل ساخته نوشته است: هیات حکومت خواست ناقلین را تحمیل می کند. این روزنامه در ادامه مطلبش نوشته است که تظاهرات مردم خواجه بهاوالدین ولایت تخار به شکل گسترده !! دوام دارد، و مردم خواجه بهاوالدین مخالف حضور ناقلین برمناطق خودشان استند. روزنامه در موضع گیری عجیبی نوشته است که هیات مذکور در نظر دارد ناقلین را در آن ساحه جابجا کند.


این به اصطلاح روزنامه نگاران به قول از کارشناسان !! می نویسند: می گویند که حلقات مخصوص در حکومت، سیاست جابه جایی مجدد ناقلین و کوچی ها را بر برخی از مناطق مشخص دارند و این هیات نیز نمی تواند کاری خلاف این پالیسی را از پیش ببرد”.


به نظر می رسد که این به اصطلاح روزنامه نگاران محترم پیمان، جنجال بهسود را از یاد برده اند، که یک جهانی از رسانه ها، برایش تبلیغ می کرد، و از معاونت ریاست جمهوری گرفته، تا نمایندگان پارلمان در حال جنگ، در کنار هزاره های مظلوم!! و کوچی های غیر افغان بودند!!؟ شاید آن وقت حلقات مخصوص در حکومت، و مثلا بیرون از حکومت یادتان رفته بود؟ چی شد که امروز باز می خواهید علیه مهاجرین غیرافغانستانی !! وارد جنگ شوید و جلوگیری از تحمیل !!! آنان بر مردم مظلوم !! خواجه بهاوالدین کنید؟. این کارشناسان !! در آخر مطلب به دولت تذکر می دهد، که هنوز فرصت وجود دارد تا دولت از درگیری مشابه بهسود در خواجه بهاوالدین از همین اکنون جلوگیری کند. من هم گپ روزنامه نگاران پیمان را تصدیق می کنم، و از دولت می خواهم که این پشتونهای که در جنوب بمبارد می کنید، در مرکز با سرنوشتشان بازی می کنید، خونشان را میفروشید، زبان شان را مسخره می کنید، حقوقشان را پامال می کنید و هر روز به نحوی جدید سرکوبشان می کنید، در شمال هم برای قتلشان برنامه ریزی کنید، در تخار هم زمینهایشان را غصب کنید، در پارلمان علیه این عودت کننده گان غیر افغانستانی!! طرحهای را به تصویب برسانید. این ملت کسی را ندارد که از شما بپرسد که چرا؟ دوام بدهید تبلیغات، رسانه ها، پارلمان هرچه در دست شماست، از هرچه مهم شما ایران، هندوستان، امریکا، روسیه … و دیگرکشورها را دارید، شما مشکل ندارید. دوام بدهید، تاریخ خواب است، هیچ یک از این حوادث، نشرات مطبوعات ، رسانه ها و تلویزیونهای کابل، گپهای نمایندگان مجلس!!!! و هیچ و هیچ ثبت نمی شود، ما هم نمی بینیم کور استیم، و آیینده هم دیگر آمدنی نیست، شما ادامه بدهید ما تحمل داریم، شما از قتل عام پشتونها حمایت کنید، در مطبوعات خود، زبان شان را مسخره کنید، تروریست خطاب کنید، و هر چه هرچه می توانید انجام بدهید، ما نمی شنویم، و دیگر هم آمدنی نیستیم، ما با یک بمبارد نیروهای کمکی با ربانیت، مسعودیت ، محققیت، خلیلیت، و دیگرها از بین می رویم، ما همانقدر بودیم که شما هم در رسانه های خود به نشر سپردید که در هرات در علمیات تصفیوی!!! نیروهای حافظ صلح!!! کشته شدیم.


آقای مامون برای خدا! برای شما و کل کسانی که همین خطاها مرتکب می شوید و دارید ادامه می دهید کمی به خود آیید و گر نه چه بخواهید چه نخواهید ما یک روز حساب کتاب هم خواهانیم.