کور / شعر / دزړه له درده

دزړه له درده


پښـــــــتنوورڼـــــــولا ولــــــي نـــــه پـــوهــــــــیږو
څــــــوتـــــرڅــــوبــــه یــولاښـــــــکاردغلیــــمانو
ولــــــي داســــــي دعقلــــنوتــــوره شـــــپه سـول
لابه څــووي زمــــــوږژونــــــــدون دپتنـــــــګانو

تاســــــي ګــــــوری عالمان مــــــي بـــندیانیـژي
دځـــــــــوانانــــــــودي پــــــه غــــــاړه کفــــــنونـــه
دبوډابابابکــــــړۍ خاورو کي هیـــــله ســــــول
اوترخاوره مـي سول لانـــــدي مړونــــــدونــــــه
څـــــه په ځان اوڅـــــه مي وکـــــــړه په جـهانــــــه
دپـــــــــرون پـــــــه شانــــــــي نســـــته مشالونــــه
دلـــــــته هــــــم دي پـــــرخـــــوارانوګــــزارونـــــه
هلـــــته هــــــــم درباندي خانـــــــدي ملتونـــــــــه
داچــــــــــي زموږپرسیمه ســـــري ویني بهیږي
دغـــــــه ظلــــــــم،داســــــــتم،دجـــابــــــــیرانــــو

نـــــن چي زماترخولي ســــاړه ،ها،هونه خیژي
داغــــــه وایــــــــم لویــــــه خدایه ظالـــــمان  دي
دنفسوخـواحشات هــــــریــــوه پـــــــوره کـــــــړه
ددنــــــــیارالـــــــــه راغلــــــــي کافـــــــــــــران دي
پــه لبیک ورته ولاړیــــــوڅــــــه خـــــــــواري ده
نــــــــن راغلـــــــي امریکامخ کـــــي روسان دي
ولـــــي داســــــي لاس پـــــــه نام ورتـــــــه دریژو
داهـــــــــغه زمـــــــوږ دنیکـــونوقاتــــــــــلان دي
دوحدت بیــــــرغ راپــــــورته کړی ځــــــــوانانو
لـــــــــــــه اټک څخــــــــــه و رځــــوتــــرسمنګانو

چالـــــــیلام کړه داحمــــــداومحــــــــمودتــــوره
چـــامکــــــتب لــــــه ره ورواچـــــــول اورونـــــــه
هــــم یـــــې بندي مادرسـي کــــــــړي دپاک علم
هــــــم یې کښي ښــــودل پولچکوتــــه بمونـــــه
اودورورپه وینـــــــه سره ئـــــــي دواړه لاســـــــه
چاپـــــــه بدوکــــــي اخــــــته کړلـــــه قومــونـــــه
علمــــــــــیت مـــــي بــــــدلــــوي پــــــه جهالـــــته
راشیـــــندلـــــي ئي دپــــــلارنیکــــــه قبرونــــــه
ځکه وښکي مــي څه څـــیږي لــــــه چشــــــمانو

نـــــوي نسل تــــــه مــــــي یوســـــی پیغامونـــــه
نوي ناوي تــــه ډالــــــۍ کـــــړی عـــــزتـــــونــــــه
داغــــــزو پـــــــــرځاي بــــــه راوړوژړګــــــلونــــه
پـــه سروګلوبه رنګین کــــــړوخړدښــــتونــــــــه
دادغـــــــــــم باران بــــــه کــــــــلــــــه ودریـــــــــږي
چــــــــي تل ســــرموږټکولــــــــه ګاونـــــــــډیانو

بس دی خداي ومنۍ پورته سی لــــه خوابــــــه
داغـــــیارنصیب مــــــي کـــم لـــــه جنتوکــــــړی
پــــــه هرځاي کي ورته جوړکـړی دوژخـــونـــــه
اتـــــلان ځانـــــــونـــــــه جـــــــوړدملـــــتوکــــــړی
دسپیـــن ژری باباوښکي کــــــــړی ورپاکــــــي
ټک جامـــــــونـــــه ورچپــــه دمــــــی خانوکـړی
دډیورنـــــډپــــــردواړوغــــاړودي مـــرګونــــــه
ارمانـــــــونـــــورورپــــــــــــره دپښـــــتنوکــــــړی
چـــــــــي هرځاي مــــي پښتانه پـــــــرسرټکیژي
راسی وګټــــــــونمـــــــونــــــــه دغـــــــازیانـــــــــو