کور / شعر / غزل

غزل


څومره خوږ  شوي څومره ګران شوي اى جانانه
څومره درد څومره  درد مان شوي اى جانانه
همدا تاخو دغه ژوند کړ راته ښکلى
همدا ته مي ټول جهان شوي اى جانانه
نور دي زړه زما دزړه په زړه کې اوسي
نورمي سا کې راروان شوي اى جانانه
څنګه ها او څنګه نا  دي رانه هير شي
څنګه اف وي څنګه ان شوي اى جانانه
هسي ژوند دي هسي منډي هسي هڅي
هسي ته راته جانان شوي اى جانانه
ګوره پوخ يمه که خام يمه همدايم
هسی  ته راسره ځوان شوي اى جانانه