کور / شعر / نه پوهیږم

نه پوهیږم

لویه خدایه  دی  دنیا کې څه کمال دې
خاوری زمونږه، خاورې دوی وطن مکان دې
ددی خړو خاورو دوی جوړ جنتونه
مونږتری جوړ دی ځانته غولې یا قبرونه
نه پوهیږم چی تقدیر کې زمونږ دادې
 اوکه نشته زمونږ  خلکو کی دنیا شان همتونه
دنیا وخاته اسمان ته کړی څړنې پیشرفتونه
مونږ د علم ترقۍ نه کړو د غروخواته مزلونه
پدی نه پوهیږم خدایه چې غوام مو ګناهګار دې
ګناهګار که مو مشران دی چې دخیټې کړی غمونه