کور / شعر / كابله

كابله

 تعمیرونه به دی څه کړمه کابله
 ښه ښارونه به دی څه کړمه کابله
 دامنم چی می وطن یی راته ګران هم
 بی بلبلو چمونونه به دی څه کړمه کابله
 بیلډنګونه سړکونه در کښې جوړ شو
 بی امامه مسجدونه به دی څه کړمه کابله
 مکتبونه او درس ګاوی لری هرځای
 بی تفسیره کتابونه به دی څه کړمه کابله
 څوک د حق خبر به خوله ویلی نشی
 دا باطل قضاوتونه به دی څه کړمه کابله
 نه الفت او نه خولوص په چا کښې شته دی
 دا بی مینی بی الفته اولادونه به دی څه کړمه کابله
 عالمان می په کښې خوار او زار د ی ګوری
 بی علمه کانفرانسونه به دی څه کړمه کابله
 ډیر می خوښ یی هوسیږم بیا درتلو ته
 بی له تانه د دنیا ښکلی ښارونه به څه کړمه کابله
 رنګا رنګ میوی لری او هم ګلان
 بی مالیاره ډک بڼونه به دی څه کړمه کابله
 هواګانی یخ بادونه لری ګرانه
 زه دی هجر کښې اوسیږم لذتونه به دی څه کړمه کابله
 لوی واړه پکښې خطر احساسوی ای (محمدی)
 بی امنیته بازارونه به دی څه کړمه کابله