کور / شعر / سجدې

سجدې

سجدی
ستا د رضا دامیدونو سجدی
ربه ستا در کی د عذرونو سجدی


د ګناهونو نه منزلونه جوړ دی
غواړم ادا د ګناهونو سجدی


ستا دغفار کریم رحیم له نومو
شی که قبول د طاعتونو سجدی


زاهده ځانله چه مغروره نه شی
زه یم پیرو د پاکو زړونو سجدی


څوک دی عابد ستا ددوزخ له ویری
څوک کړی سجدی د ثوابونو سجدی


چه مسلمان دی او قایم په خپل دین
کړی پنځه وخته د فرضونو سجدی


که افغانی وطن کی صوله راغله
زه به ادا کړم د نفلونو سجدی