کور / شعر / دا افغانستان دئ

دا افغانستان دئ

ای وطنه ګران وطن
ښکلی ګلستان وطن
دا مو د خاپوړو کور
دی جنت نشان وطن


ښه باغ او باغچی لری
رنګ په رنګ میوی لری
ښار د قندهار زموږ
پیغلی پښتنی لری


ښګلی ننګرهار ته ځم
ګل د نارنج ښار ته ځم
بیا به د سپرلی موسم
د ښکلو دیدار ته  ځم


غرونو کی زمریان لری
جنی اټن چیان لری
خلکو د پکتیا سیمه
ښه ښایسته ځوانان لری


لوړ نام او نشان زموږ
دا د اسیا بام زموږ
څومره لوړ شهرت لری
لعل د بدخشان   زموږ


دروند په زیارتونو دی
ځای  د طاعتونو  دی
دا  د  غزنویانو  کور
زړه د تاریخونو دی


لاړ به شو مزار ته بیا
د روضی دیدار  ته بیا
سوال  به د ایمان وکړو
د الله دربار ته بیا


دا  مو  قومو  کلی
دا  مو د دودو  کلی
لوړعالی کلتور لری
دا  مو  د  نیکو کلی


لوړ په تول جهان دی
دا کور د افغان  دی
دا مو د پلرو کلی
دا افغانستان دی