کور / تازه خبرونه / مرور روزنامه های چاپ کابل

مرور روزنامه های چاپ کابل

شنبه 14 – نوامبر

روزنامه راه نجات برخی از اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است برای حل مشکلات در افغانستان باید یک ملیون بار بهتر کار کرد.

روزنامه همچنان به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است که جامعه بین المللی نیز باید بهتر کارکند.

روزنامه درجای دیگری نوشته است که همزمان با درخواست سازمان عفو بین الملل ، طالبان نیز خواستار لغو پروسه اعدام ها گردیده اند. 


روزنامه دولتی انیس سرمقاله شماره امروز خود را به مسئله اهمیت مبارزه با تروریزم در افغانستان اختصاص داده و نوشته است که باید کشورهای جهان از موقعیت کنونی برای پیشرد موثر این مبارزه استفاده اعظمی بکنند.

روزنامه مطلبی هم درمورد کنفرانس فرهنگ صلح به نشر رسانده و نوشته است که مسلمانان هیچگاهی طرفدار تروریزم نیستند، بلکه در حقیقت قربانی این پدیده بین المللی شده اند. 


روزنامه اراده نیز با عنوان برجسته یی در بالای صفحه اول شماره امروز خود به مسئله اعدام ها در افغانستان توجه کرده و نظرات برخی از اعضای شورای ملی را به نشر رسانده که گفته اند، روند مذاکره و اعدام ها با هم همخوانی ندارند.

روزنامه درجای در تبصره دیگری اظهارات تازه طالبان را به بررسی گرفته است که گفته اند، آنان با روند آموزش دختران مخالف نیستند و از این پس سر هیچ کسی را نخواهند برید.

روزنامه در مقاله اصلی خود روند کشته شدن افراد غیرنظامی را مورد بحث قرار داده و خواهان توقف فوری آن گردیده است. 


روزنامه هشت صبح به نقل از رئیس سازمان استخبارات امریکا نوشته است که اسامه به عنصر غیرموثر مبدل شده است.

روزنامه درجای دیگری با اشاره به اقدامات بعدی رئیس جمهور منتخب امریکا درخصوص افغانستان نوشته است که آیا مشکلات افغانستان در درازمدت حل خواهد شد.

روزنامه مطبی هم درمورد مشکلات معلمین ولایت بغلان به نشر رسانده که هشدار داده اند درصورتی که معاشات اضافی شان پرداخته نشود، از تدریس دست می کشند. 


روزنامه آرمان ملی در سرمقاله شماره امروز خود مسئله بی کاری و مشکلات اقتصادی مردم را مورد بحث و بررسی قرار داده و نوشته است که چرا این مشکل هر روز وسیع تر می شود و توسعه می یابد.

روزنامه بخشی از اظهارات تازه برهان الدین ربانی رئیس جبهه ملی افغانستان را نیز به نشر رسانده که گفته است حکومت فعلی برای آنان قابل قبول نیست.

روزنامه مطلب مفصلی هم درمورد تیزاب پاشی به روی دختران یک مکتب قندهار را عمل نابخشودنی خوانده است که باید در برابر آن ایستاده گی صورت گیرد. 


روزنامه های دولتی اصلاح و هیواد نیز برخی مطالب تحلیلی را منتشر کرده اند.

هیواد نیز به مسئله تشدید مبارزه با تروریزم توجه کرده و نوشته است که باید در این راستا قویا عمل شود.

اما اصلاح به مشکلات مردم در زمستان توجه کرده و نوشته است که ارگانهای دولتی باید مسوولیت های شان را درک کرده باشند. 


روزنامه ویسا با اشاره به مشکلات امنیتی در داخل پاکستان و همچنان فعالیت طالبان مسلح در آن کشور نوشته است که هر تهدید تروریستی از پاکستان سرچشمه می گیرد.

ویسا نیز بخش های از اظهارات رئیس جمهور کرزی را به نشر رسانده که گفته است، جامعه جهانی افغانستان را به خاطر ناکامی های خود سرزنش نکند.

روزنامه بخش دیگر از اظهارات برهان الدین ربانی را به نشر رسانده که گفته است حکومت تلاش می کند، مجاهدین را از صحنه دور کند. 


روزنامه پیمان مطلب انتقادی را درمورد عملکرد های رئیس جمهور کرزی به نشر رسانده و نوشته است که برای پذیرفتن دیگران باید درهای بسته را بازکنید.

روزنامه درهمین مطلب برخی از مشکلات مردم را نیز منعکس ساخته و نوشته است که رئیس جمهور افغانستان باید همت داشته باشد تا به این مشکلات پاسخ بدهد.