" /> " /> " /> " /> ارمان  – لراوبر ویب پاڼه
کور / شعر / ارمان 

ارمان 

 د شعرد اورېدلو دپاره دلته کليک وکړئ 
د بابا  توره  مو بيا  پورته   کول    غواړي
يو ځل د ننګ ډګر کې بيا شرنګول  غواړي
دا مو موقع ده ورونو پام چط خطا  نه  شۍ
په یو اواز د لوی  افغان  راپاڅيدل  غواړي
د وطن مور ولاړه  په  اتنظار  ده  ستا سې
ټوټې ټوټې پړونی   بيرته  ګنډ ل   غواړي
که بابا د وینې رنګ  او  خوی وي  چا کې
د   پښتنو    جونګړه     آزادول    غواړي
د خدمتګار د وطن د هر بچي  ارمان  دی
پښتون بيرغ په پښتو پورته  کول  غواړي

تبصره نسته

  1. ګرانی فتمنی اوغیرتمنی او ده ټولی نړی ځخه نه ویریدونکی او فه ټوله نړیکی قهرمانی موری تاته ده ویاړنه ډک سلامونه ده ټولو فښتنو له خوا دی تاسیته ورسیږی او دادی بیا ستا فښتنو توریالی اونیګالی بچیانو بیانړیته سابته کړه چی ده فه جنګ خبوری نکیږی ولیچی فه نتیجه کییه ټولو دوښمنانو ته ماتی ورکړه او ګرانی موری توله نړی ده فښتنو فوره وړی سوه که ده اینسانیت فه ږبه فو سو او ده فښتون قام بچوتیه ده دوی حق ږر ورکړی خو ډیر ښه او که نه ؟ ګرانی موری ستا بچی به هوم همدغسی ده دوی هر ځه تبا او برباد کړ ی همدغه وخت فه نړیکی ستاسی مقام اولدی داواخت ستاسی تر ځای بللوړ ځای وجود نلری او ستاسی ناخوالیدی خدای ستاسی دوښمنانو ته ورفه بر خکی نور نو تاسیته ده نیکمرغی موبارکی ده ټولو فښتنو ده طرفه ومنی او ګرانی موری فښتنو بچوته دی ایتیپاق دوعا وکه چی فه انتیفاق شې ډیره مننه