کور / راپور / انار کندهار به کشور هاي خارجي صادر ميگردد

انار کندهار به کشور هاي خارجي صادر ميگردد

به کمک اداره بين المللي انکشافي اياﻻت متحده امريکا انار کندهار به کشور هاي خارجي صادرميگردد. 


  د کندهار انار   د کندهار انار   د کندهار انار   د کندهار انار  د کندهار انار 


            
باغداران در ولايت کندهار امسال از حاصلا تي انار نسبت به هر سالي ديگر‏ راضي هستند . و حاصلاتي  انار انها به قيمت بلند و خوب از طرف تاجراني ميوه خريداري گرديده است . 


د کندهار اناردر سالهاي گذشته براي ميوه تازه افغانستان فقط  مارکيت ويا بازار کشور همسايه  پاکستان بود، که ميوه جات افغانستان، مخصوصآ انار کندهار صادر ميگرديد.


ولي فعلا تاجراني افغان ميتوانند، محصوﻻتي انار کندهار را به همکاري USAID ويا اداره بين المللي انکشافي اياﻻت محده امريکا ، به بيش از شش کشور جهان چون: اياﻻت متحده امريکا ،انگلستان ،هندوستان و به شماري ازکشو هاي ديگري جهان صادر نمايند .با مهيا شدن مارکيت به انار کندهار در کشور هاي خارجي  فعلا  انار باغداران افغان به ارزش خوب فروخته ميشود.د کندهار اناردر ولايت کنداهار مسوولين ميگويند: تاهنوز بيش از ١٤٠٠ [چهارده صد] ټن انار را به کشور هاي خارجي  صادر نموده اند.محصوﻻت انار افغانستان در سال هاي گذشته بدون بسته بندي درست، به يک و يا دو کشور صادر ميگرديد، و به اين اساس صادرات انار در آن زمان بدون بارجامه نميتونست که توجه بازار هاي جهانرا جلب نمايد .


اما فعلا به کمک USAID مصارف بارجامه ويا بسته بندي،به  تاجران وﻻيت کنداهار تاديه ميگردد.انار افغانستان فعلا بشکل عصري بسته بندي وبه مارک افغانستان به کشور هاي خارجي صادر ميگردد، و در آنجا بنام ميوه افغاني بفروش ميرسد، مسوولين در وﻻيت کنداهار ميگويند :   ميوه هاي افغاني در بازار هاي بين المللي نام خوب را کسب نموده است.


د کندهار انار


محمد فريد ،حبيب،، معاون رياست تجارت ميگويد:


 


      به تناسب سال گذشته الحمدالله حاصاﻻت و صادرات ما نتجيه خوب داشته ، ومارکيت هاي بين المللي  براي  ميوه هاي افغاني افزايش يافته است . و از طرف ديگر ميوه هاي افغاني فعلا به شکل منظم  ثرت و بسته بندي ميشود، ﻻ اقل ميوه هاي ما ميتواند در بازار هاي بين المللي رقابت نمايد.


تاجران ميوه در کندهار نيز ميپذيرند ، که به مقايسه گذشته براي ميوه هاي افغاني  بازار هاي بين المللي  زياد  گرديده و ميوه هاي شان خوبتر به فروش ميرسد.
حاجي محمدآصف يکتن ااز تاجران در وﻻيت کنداهار ميگويد:


      در گذشته ها مثلا در  دوبي هيچ کسي نمي دانستند که کندهار انار دارد ويا خير ، فعلا که  ما به سويه  کشور هاي خارجي بسته بندي ميوه هاي خويش را اغا ز نموديم. در امارات عرب ،هندوستان و در ديگرکشور ها ميوه هاي ما بازار خوب پيدانموده است . ممکن در اينده نزديک در ديگر کشور هاي جهان نيز به ميوه هاي افغاني که از کيفيت عالي برخوردار مي باشد بازار خوب   پيدا نمايد.مسوولين افغان مدعي هستند،که در اين اواخر حتي به اياﻻت متحده امريکا ، انگلستان و يک تعداد کشور هاي ديگر  صد ها تن انار کنداهاري را صادر نموده اند.


 د کندهار انار
اسدالله ،خالد،،والي کندهار گفت:-امسال ما تاهنوز هفت صد تن انار را به هندوستان ،وپنجاه تن را  به دوبي ، صد تن به ارمنستان ،سي تن به  سنگاپور ، نيم-نيم تن به امريکا و انگلستان صادر را نموديم .


سابق ما يک بازار انحصاري داشتيم و آن هم بازار پاکستان بود ، ما مجبور بوديم و ديگر بازار هم نداشتيم.


امسال به کوشش شخص ريس جمهور دولت و به کمک USAID مصارف بارجامه وکرايه را ما متقبل ميشويم.


در زندگي دهقان تغيرات مثبت اقتصادي وارد گرديده است.تاجران و باغ داران وﻻيت کتداهار ميتوانند که  در حا ل حاضر از سرد خانه يي بزرگ که به کمک هندوستان ساخته شده ، بخاطر نگاهداشت ميوه از آن استفاده نمايند ،و در زمان مساعد ميوه هاي خويش را به فروش برسانند.گاي اوډ يکتن از مسووليني پروژه هاي   USAID گفت:
       در اينجا يک بخش از کمک هاي ما به همراي تاجران، باغ داران و زمينداران بخاطر بلند رفتن ظرفيت کاري  انها مي باشد ، تا انها قادر به دست رسي به بازار هاي بين الملي گردند.


      براي انها کمک کارتن هاي معياري که در بازار هاي جهاني  پذيررفته شده است  صورت ميگرد ، و زمينه يي سهولت هاي ترانسپورتي نيز براي شان  مهيا مي گردد. 
 
 


د کندهار اناراگرچه در وﻻيت کندهار باغ داران از حاصلات انار خوش هستند ، ولي حاجي حيدر جان يکتن از باغ داران ولسوالي ارغنداب ميگويد:بازار انار امسال بسيار زياد خوب بود ، و انار ما به قيمت خوب در بازار ها به فرش رسيد ، ولي صرف مرض آن بسيار زياد است . اگر موسسات وياخارجيان بتوانند به ما ادويه بدهند ، تا باغات خويش را  دوا پاشي نمايم .مسوولين رياست تجارت ميگويند : تا ختم موسم انار بيش از ٢٠٠٠ تن انار را به کشور هاي خارجي صادر خواهند نمود.