کور / شعر / زما دي وروڼه

زما دي وروڼه

زمادي وروڼه که په ږوب اوکه په سوات کي اوسي   

تــــوپيريي نه کـړم پکــتيا، که په کــلات کي اوسي   

دادنــفاق بڅــري بل څــوک غــورزوي په مينځ کي    

افغان،افـغان دی ، که پنجشيرکه په هرات کي اوسـي