کور / ترخې خبري / قاتل آسـیران دشت لـیلی

قاتل آسـیران دشت لـیلی


 قاتـــل آســـیران دشـــــــت لــــــیـــــلی


مجـــنون جاه و جلال در ویرانـــه افغانی 
 
 


قتل عام انانیکه سلاح را به زمین گذاشته بودچه طالب، چه القاعده، چه پشتون ،تاجک،ازبک، مسلمان ویا کافر، نه تنها جرم است بلکه جنایت نیز است زیرا که   مطابق نورمهای بین المللی کشتن اسیران جنایت است ،در اخلاق وکلتور افغانی کشتن تسلیم شده گان نه تنها ننگ،عارو بی ایمانی بلکه بزدلی نیز محسوب میشود.


ازین قتل عام دشت لیلی نه تنها افراد معمولی بلکه حتی اطفال نیز اگاهی داشته و باید مسوؤلین امور در کشور ، بخصوص مسوولین امور در جوزجان قبلاً دوسیه های مربوطه را تکمیل میکرد تا ضرورت به نابودی اثار این جنایت نمی شد،واگر اثارو علایم ان گم هم شده باشد ولی اعترافات که با افتخارات همراه بوده و کست های ان در همه جا مردم مشاهده کرده، باید موجود باشد.


والی صاحب قبلی جوزجان که در حرف آدم وطن دوست معلوم میشود باید درین زمینه کارهای لازم را انجام داده باشد درغیر ان اول باید موضوع از موصوف استفسارشود که سالها در ان ولایت مسوؤلیت داشته ولی درین زمینه اجرات لازم چرا صورت نگرفته و اگر صورت گرفته باشد نتیجه ان چه است ؟ وجنایتکاران کیها اند؟ 
 


اگر این سوالات مطرح شود که این جنایتکاران کیها بوده ؟ تا بحال رژیم اسلامی و تیکه داران دموکراسی تا بحال مجرمین را تشخیص و دستگیر نکرده اند چرا؟


ایا مقامات رژیم اسلامی اگاهی ندارند؟ ویا اینکه شریک جرم هستند؟


ایاموسسه ملل متحد ازان اگاهی ندارد ویا اینکه از امپریالیزم خونخوار میترسد زیراکه گفته میشود که این جنایت شاید بر اساس دستور انان شده باشد و موسسه ملل متحد که سخنگوی ناتو است صدای شانرا کشیده نمی تواند؟


 


ایا “فرشته های ” نجات که پیشاپیش نیروهای نجاتگر امپریالستی مارش کنان از شمال به جنوب یورش اوردند،مثلیکه پشتونستان را ازاد کرده باشند ، و “فرشته های” نجات دیروز را نابود کردند ازین افتخار عظیم ان زمان اگاهی ندارند؟ 
 


ایا رهبران ایتلاف شمال و رهبران اتلانتیک شمالی که در وقت نابودی عام وتام قوای تسلیمی طالبان والقاعده، برعملیات برق اساً و نابودی سریع دشمن در سرار افغانستان میبالیدند اگاهی ندارند؟ اگر جواب” نه” باشد، پس بلی را باید از کی شنید؟  
 


در چینل تلویزیونی “arte” فرانسه که در جرمنی نیز نشرات دارد فلم مستنــــد درمورد قتل عام افراد تسلیمی طالبان بارها به نمایش گذاشته شده که دران بطور مشخص از بسیاری رهبران و قومندانان جهادی همان وقت که بر نابودی عاجل قوای القاعده و طالبان افتخار میکردند ذکر شده است .


به گفته لوی څارنوال ،جنایتکاران کشور از کنترول خارج گردیده و تنها در چند سال گذشته بیش از 3 میلیون جریب زمین دولتی و غیر دولتی غصب شده واین سلسله غصب کردن ها در وجود مافیا در کلیه عرصه های اقتصاد کشور حاکم است.  
 


پـــــــــــــــــه تـنـظیـــــمو د خــــدای نظــــــردی


له پاسه ډالر پری اوروی لاندی ځمکی غصـــبوی  
 
 
 


در مورد منشور “منفور” که بنام مصالحه ملی جنایتکاران را تبرئیه کردند یک منبع معتبر چنین مینویسد که: 
 


طرح و تصویب این منشور از سوی پارلمانی صورت میگرد که اکثرا با عقاید دینی وارد پارلمان شده اند و افتخار دارند که مسلمانند و مسایل را با اصول اسلامی تطبق نموده و حل و تصویب میکنند٬ اما در مورد تصویب این طرح٬ مسئله فراتر رفته است٬ در متون دینی بحث حق الله و حق الناس مکررا آمده است و گفته شده است که خداوند با تمام عظمت و جلال و اختیارات مطلقه اش در بخشیدن حق مردم خودرای میکند و این حق را به خود نمیدهد٬ اما نماینده گان محترم پارلمان پا را فراتر گذاشته است و این حق را بر خود داده اند و بذل و بخشش پیشه کرده اند و حق مردم را بر دیگران میبخشند آنچه که خداوند کریم به خود این حق را  نداده است 
 


قتل عام در دشت لیلی مسله ساده نبوده زیراکه گفته میشود که درین دشت بیش از پنچ هزار انسان زنده بگور شده زیراکه در مرحله اول اشتی بین جنبش اسلامی و جنبش طالبی که بعداً در وقت تقسیم مقامات اشتی از بین رفت و سبب قتل عام در حدود سه هزار نفر و در مرحله دوم وتکاملی انقلاب اسلامی نیز در حدود دو هزار   درین گورستان دفن شده.


و انانیکه در انتقال این تسلیمی ها منحیث موتروان ویا بیلدوزر کار، مصروف فعالیت بودند قصه ها کردند و ثبت نوار شده و زمین و اسمان ازان اگاهی دارند تنها کسانیکه بر چوکی قدرت لم داده وازملت نبوده، نیستند ونخواند بود وبیگانه بوده، وبه دستور بیگانگان مرتکب جنایات شده و میشوند، ازان اگاهی ندارند وبس!  
 


میگویند که کنفسیوس همراه با یاران شان از یک جنگل عبور مینمود که صدای دلخراش گریه را شنید موصوف به یاران شان هدایت داد تا علت موضوع را جویا شوند وقتیکه یاران شان در جنگل داخل شدند دیدند که یک زن با اطفال شان در یک گوشه جنگل زندگی میکند و زمانیکه علت گریه دلخراش را پرسان کرد، زن در جواب شان گفت که در شهر زنده گی میکرد، ولی چون حـــــاکم شهر ظالم بود از ترس ظالم گریختیم و به جنگل پناه اوردیم و اینجا نیز حیوانات وحشی ما را امان نمی دهند وپارسال شوهرم گرگها خورد و حالا پسرام را خورد.


یاران کنفسیوس برایش گفت که پس لازم است تا دوباره به شهر برگردید تا زنده گی مصئون داشته باشید! زن در جواب گفت که چون در شهر همان ظالم هنوز هم بر سر قدرت است لذا نمی توانیم تا به شهر بر گردیم همین جنگل بهتر است از شهر ما!


کنفسیوس بزرگ بعد از شنیدن قصه دلخراش بیوه زن به یاران خود گفت که زن مطلب بسیار بزرگ فلسفی را بیان کرده است، یارانشان پرسان کرد که درین کدام مطلب فلسفی نهفته است؟


کنفسیوس گفت که مردم گرگ وحشی را نسبت به حـــــــــاکم ظالم ترجیــــح میدهد. 
 


حالا که جنگلها ذریعه پاکستانی ها ویاران شان بطور مطلق از بین رفته و کشورهای همسایه نیز از افغانها نفرت دارند و درکشور نیز همان حاکمان معلوم الحال که مردم مزه حاکمیت انان را قبلاً نیزچشیده است به کجا پناه خواهند برد تا یک لقمه نان با زنده گی عاری از ذلت و توهین داشته باشند؟


نـــــه جنگل وجود دارد ونه حاکمیت ملی انسانهای ملی و وطنپرست. 
 


به ارتباط قتل عام اسیران تســــلیمی که این تسلیمی ها طالب است یا القاعده، بیگانه ظالم است یا طالب ظالم،القاعده ظالم است یا بی قاعده ظالم اما چیزیکه روشن است نقض حقوق انسان است و بی عدالــــتی بی حد وحصـــــر سازمان ملل متحد یکجا با جامعه متمدن جهانی که باید مجرمین این قتل عام راباید دستگیر و به دادگاه بین المللی غرض عدالت اجتماعی بسپارند ولی تا بحال انها از هر نوع کمک در زمینه ابا ورزیده.


درین کشور که از بالا تا پائین در انارشی و بی بند وباری ، بدون قانون وقانونیت زندگی ادامه دارد اخیر ان چه خواهد شد؟.


از محتوی و از مصاحبه ها فلم هویدا بود که قاتلان این اسیران جنگی همان قومندانــان ، رهبران و اشخاص بودند که قبلاً نیز در نابودی پلان صلح ملل متحد نقش اساسی داشتند .


ایا مردم ستمدیده افغانستان شاهدان عینی ان نیستند که بعد از اخراج قوای اشغالگر شوروی ، جنگ  اعلام ناشده که بر کشور جنگ زده ما تحمیل شد و در ان بیش از 120 کشور پیشرفته جهان بشمول روسها ، احزاب و اشخاص وابسته روسی، تنظیم های ساخت ایران و پنجاب بشمول کودتاهای خلقی و پرچمی ، توانست تا از مادر وطن با شجاعت و مردانگی دفاع نماید، مدافعین این سرزمین راد مرد ها سرمیداد اما سنگر نمی داد؟


ایا شرم اور و ننگین نیست که بعوض وطن پرستان جنایتکاران باداران این سرزمین باشند؟ 
 


  اشرف غنی احمد زی سابق وزیر مالیه کـــشور چندی قبل گفته بود که:


جنایتکاران نه تنها عفوه میشوند بلکه منحیث باداران در پوست های اساسی جابجا میشوند.


در مقامات عمدهء دولت


دزد ماهر تر انتصاب کنيم


زهر در آب ديگران ريزيم


جام خود را پر از شراب کنيم


ثروتی دست و پا اگر شد، خوب


گر نشد ديگر انقلاب کنيم 
 


ایا مردم افغانستان و جهان شاهدان عینی ان نیستند که بعد از انکه جنگجویان که مجنون جاه وجلال، نام ونشان پلان صلح رژیم را قبول نکرد وبه جنگ شان به نام مقدس جهاد ادامه دادند و بعد از سه سال میدان رزم را باختند و مجبور شدند که پلان صلح ملل متحد را بپذیرند و همگی در پای اسناد  امضاً ومهر گذاشتند، اما به مجردیکه از طرف مسکو – تهران دستور نابودی ان پلان بزرگ انسانی داده شد و انها بطور اگاهانه غرض نابودی ان پلان صلح عمل کردند؟


ایا درین کشور تنها و تنها جنایتکاران حق دارند تا در پوستهای رهبری کشور جابجا باشند  بدون اینکه از ان دفاع بکند؟


ویا اینکه همان وطن پرستان بیباک که سر میدادند ولی سنگر نمی داد؟


ویا اینکه مردم فکر میکنند که وطن پرستان با نابودی حاکمیت ملی نابوشدند و میدان برای شغالان جنایتکار خالی شده و به هر رقم که میدوانند کل اختیار اند؟ 
 


گفته میشود که این اشخاص همان جنایتکاران حرفوی هســـــتـند که در سال 1992 در نتیجه ابتکار بزرگ مبتکر” عـــــصر” و بر اساس قومانده شـــــیر کوه های لاجورد و زمـــــرد با مارش ” تعصب افرین” شانرا که از حیرتان “مبارک” اغاز و در مزارشریف با تجلیل سال نو 1371 به نام سال پیروزیهای بی مثل منسجم شدندوبا رسیدن به جبل السراج به نام ائتلاف شمال”نامیمون” مسمی و تا رسیدن به کابل خونین این فاجعه ننگین شانرا به نام”مقدس” انقلاب اسلامی نامیده شد که یکجا با ستون پنجم بی ایمان که در حاکمیت ملی لانه کرده بود پلان انسانی مصــــالحه ملی را یکجا با حاکمیت ملی و اردوی دشمن شکن  را نابود کردند و جنگ جاه و جلال را تا سر حد حمام خون جاری ساخت که در نتیجه ان طالب و القاعده  یکجا با پنجابیهای وحشی بر کشور حاکم شدند و سر انجام کشور ویرانه به مرکز ازمایش سلاحهای مدرن ناتو مبدل شد.


 


در ینمورد شاعر انقلابی به ائیتلاف شمال و “فرشته های” نجات جنوب و یاران شان میگویدکه:


وطن ویران نــبـــــود ویران اش تو کردی


میـهـن ازاده گان بود از بنده گانش تو کردی


وطــــــــــــــــــــن بود درمان به درد مردم


طبیب اش کشتـــــــی بی در مانش تو کردی


 


این جنایتکاران غرض رسیدن به ارمانهای ازمندانه شان بطور اگاهانه علیه پلان صلح ملل متحد عمل کردند وعمل اگانه بخاطر اهداف شخصی و قتل عام اهالی بیگناه نه تنها جرم است بلکه جنایت است.


معاف کردن جنایتکاران ودشمنان مصلحه ملی، بنام مصالحه ملی و با گرفتن قباله “روبا” از مقام خانه ملت نه تنها جنایت است، بلکه توهین بوده به ملت که از دست همین جنایتکاران تباه شد و جفا است به خون پاک این ملت غیور که ملیونها انسان شجاع و بیباک ان بنام دفاع از ناموس وطن جان باختند .


آن که در کله ميخ می کوبيد


جای زندان به پارلمان آمد


زين معما شما چی می دانید  ؟


گنگ در نقش نکته دان آمد


کور را ذره بين لقب دادند


کر خبر چين و پاسبان آمد


حرف کوته ، به پارلمان بازی


آن که بايد نيايد ، آن آمد


 درین زمینه سازمان ملل متحد یکجا با ائتلاف بین المللی نه تنها غفلت کرده بلکه اگاهانه عمل نموده تا اثار این جنایات گم شود تا ائیتلاف بین المللی و یاران دیروز شان از ائتلاف شمال، از تعقیب و محاکمه نجات یابد، درین مورد بنیاد فیاض گزارش مفصل را به نشر رسانیده که در یک بخش ان چنبن مینگارد که: “When the crime happened, (Dostum and his commanders) didn’t think they would ever be prosecuted,” the


official said. “But later they began to worry . . . they have taken all the bones and thrown them into the river”


about half a mile from the graves.


(EDITORS: END OPTIONAL TRIM)


NATO – which has command authority over a team of troops less than three miles from the grave site, the


United Nations and the United States have been silent about the destruction of evidence of Dostum’s alleged


war crimes.


“The truth is that General Dostum went out with bulldozers and dug up those graves,” Jowzjani charged. “I


don’t know why UNAMA” – the U.N. Assistance Mission in Afghanistan – “hasn’t said anything in this regard . . .


maybe because of fears about his power, or maybe they made a deal.”


ترجمه:


“زمانیکه جنایت صورت گرفت( دوستم و قوماندانان شان) هر گز فکر نمی کرد که انها مورد پیگرد قانونی قرارگیرد”


منابع رسمی اطلاع میدهد”لیکن بعداً انها پریشان بودند….و انها همه استخوانها را در دریای که در فاصله یک نیم کیلومتر موقعیت دارد انداختند.”


ناتو که قومانده یک قطعه را در پنج کیلومتری قبرستانها به عهده داشت،


ملل متحد وایالات متحده امریکا درباره نابودی اثار جنایت احتمالی دوستم خاموش بودند.


” حقیقت اینست که جنرال دوستم با بیلدوزرها قبرستان را از اثار پاک کرد، ما نمی دانیم که چرا نماینده گی ملل متحد درین مورد هیچ چیز نگفت….شاید یا از ترس وی ویا هم شاید در زمینه معاملهء صورت گرفته باشد”.


مردم جنگ زده افغان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی تقا ضا دارند که ائتلاف ها ، تنظیم ها، احزاب، اشخاص و افراد که در نابودی پلان صلح ملل متحد سال 1992  که درنابودی حــاکمیت ملی واردوی دشمن شکن نقش داشتنـــــد به هموطنان معرفی تا طی محاکمه خاص بین المللی به سزای اعمال شان رسانده شوند تا جلو جنایت و جنایتکاران حرفوی در اینده گرفته شود. 
 
 


مردم افغانستان از جنگ نجات میخواهند،مردم از بیعدالتی و از فساد که مشخصـــه عمده رژیم جهادی بوده نجات میخواهند، مردم یک لقمه نان در فضای صلح و امنیت با زنده گی ابرومندانه بدون جنگ ، بدون توهین ملیشه های غارتگر و غربی های نجاتگرمیخواهند.


پایان

تبصره نسته

  1. هر هغه څوك چي د ا خاين دوستم تر اوسه هم نه پيږني هغه د افغانستان نه دي. او طالبانو بايد د خپل حكومت په وخت كښي ملي خاينين لكه دوستم دله، اسمعيل ، سياف، مسعوديان او داسي نور چي اوس په غټو دولتي پوستونه باندي كار كوي په همغه وخت كښي د خپل عملونو په سزا رسولي واي. په اوسني دولت كښي خو دا ظرفيت نسته چي دا كار وكړي او نه به د متجاوزينو څخه دا توقع ولرو ، صر ف خداي تعالي ته به صبر او حوصله وكړو تر څو چي يو اسلامي ، پاك او صادق حكومت را منځ ته شي او بيا به ټوله خاينين حتمي په خپل سزا رسيزي. او دا خاينين دافغانستا ن د مومينو او مسلمانو خلگو څخه هيځ وخت او په هيڅ حالت كښي نه وركيزي، لطفا هيځ تشويش مه كوي.

    په درناوي

  2. I do no tthink the list should end with the names you mentioned. I believe that Kanadahar is being destroyed by people from the areas, so you better include those people as well. I know that people like Dostum and Massouds should have no place in the goverment. It is better to spread your comments among people of south as well. There are some people like Dostum.

  3. http://www.tolafghan.com/home/detail/11861

    Milat waee toba wobasei woba mo baksho, doi dza baba monzh mili atlan you . L monzh sara ba tasi aajez aw sadakhel tsa wokrlei.

  4. Salam to all afghan brothers .i like larawbwr website .that they share good informations .this governament or another governamet must finish Shamali talwala and dostam kabees