کور / ترخې خبري

ترخې خبري

B8 ترخې خبري – نيوکي

دوه دریځونه

ليکنه: سرلوڅ مرادزی د افغان …

تفصیل

دوحه که ژینو

ليکوال: هارون جمال په افغانستان …

تفصیل