کور / شعر / انګوردي يــــــــــادشي

انګوردي يــــــــــادشي

هغه مستي هغه سروردي يـــــــاد شي
وړه خونه وي ښه ضروردي يــادشي
چي مونږبه يي سوري ته چيندروكوله
هغه چينارهغه انګوردي يــــــــــادشي
چي په كولــــــــــــــــي مودميني قصي
هغه ماښام هغه تنوردي يـــــــــــادشي
محمديګله هغه پيـــــــــــــــغله ده اوس
هغه وړه دملك لوردي يـــــــــــــــادشي