کور / شعر / څلوريځه

څلوريځه


((د خوشال بابا د څلوريځې پر مځکه))


 


ازادي هغه خلک مينده کا
                    ويده فکرونه چي خپل زنده کا
مينه به هله زړو کې دېره شي
                    بلا د کرکې چي ټول ړنده کا