کور / راپور / خطر تجزیه افغانستان را تهدید میکند !

خطر تجزیه افغانستان را تهدید میکند !

چه باید کرد؟ شخصیت ملي و سیاسي کشور استاد روستار تره کی در مورد
با صفحه انترنتی افغانستان ازاد مصاحبه نموده است .

په
ميډيا فلېر کښی اورېدل


تبصره نسته

  1. ستاسوپه پاڼه كې مي ولوستل چې په پښتونخواكې پښتوژبه په تعليمي نصاب كې شامله شوه دابريا په لومړي سركې عوامي نشنل پارټۍ ته وايوپه دوهم ګام كې دابريا دټولولروبروپښتنوبولم دپښتنون قام دښواوډيروراتلونكوبرياليتوبونو په هيله.