کور / تازه خبرونه / سعودي ګلبدين حكمتيار ته پناه وركوي

سعودي ګلبدين حكمتيار ته پناه وركوي

برتانوۍ ورځپاڼو پرون د افغانستان د سولي په باب د دولت د مخالفينو په حواله خبر وركړ، چي افغان حكومت له طالب او نورو مخالفو مشرانو سره په خبرو بوخت دئ، چي ښايي د ګلبدين حكمتيار سره په نيژدې وختونو كي يوه تفاهم ته ورسېږي.

د ورځپاڼو د راپور په حواله د حكمتيار او كرزي استازي له يو بل سره له ډېره وخته په خبرو اخته دي، او د سعودي حكومت د منځګړي په حيث ښاغلي حكمتيار ته وړانديز كړى، چي په دغه هيواد كي سياسي پناه واخلي او وروسته به په قانوني ډول افغانستان ته ستون سي.

د دولت له مخالفينو سره د ولسمشر كرزي خبري له تېرو څو كلونو څخه رواني دي، چي تر اوسه يې يوه محسوسه نتيجه نه ده وركړې. د ښاغلي حكمتيار او دولت ترمنځ د خبرو اترو او موافقې په باب هم څو ځله راپورونه وركړل سوي دي، خو د برتانوۍ ورځپاڼو د وروستيو راپورونو په باب د حكمتيار او افغان حكومت وياندويانو څه نه دي ويلي.

تبصره نسته

 1. afghananaooo wroonoo salamoona aw nikey hill y wamanay .raabsshoo dee mauzoo ta hagha da che de jehaad naamtoo ammir aw pakhwanai pm alhaaj gulbaddin e hekmatyaar saib ba hees kala daa kaar wanakri da aa da usa tablighaat de che kawee yee.daaa rahbar hamisha da usa dushman paaty shawai dai daa pa dee mana che oor aw ooba sara yawzaay shi….afghanan dada ter shaa walaar dee walaar wwooo aw wallaar ba we daa rahbar yaw saabit dareez laree aw yaw sabit mosalman dai aw da kofer khellaaf aw doshman dai ..afghanistan bayad daa shakhsiat idaara krii…manana…anoosh safi….

 2. حقيقت خو هسي هم نه شي محدودېدلائ، مانا دا چي ۲ + ۲ = ۴ ، خو ښاغلی مجاهد ورور ګلاب الدين حکمتيار د اسلام سپه سالار + خادم الإسلام أمير المؤمنين ملا محمد عمر مجاهد سره کله هم يو مساوي عدد ور نه کړ؟؟؟ اخر پر ۲+۲=۵ چيرته هم سترګي پټېدائ شي؟؟؟

 3. ز ه او ل خبل سلامو نه تو لو لوستو نكو ته و ر ا ند ي كو م .

  او ز ه د اسلام د سبه سا لا او ا تل او ز ر و ر مجا هد و رو ر ته او د هغه غير ت او شها مت ته سلا م كو م جي تر او سه ئي نه دشمن ته سر تيت كر او نه و ر ته تسليم شو د هغه بر و سه او تو كل به لو ي الله دي او هغه ته ئي هر كا ر سبا ر لي او همغه الله دد سا تو نكي ا و با لو نكي دي.

  او و ر و نو د ا يو حقيقت دي جي و رو ر حكمتيا ر يو مدبر هو شيار او شجاع رهبر دي تا سو كه هغه د كا بل د بو هنتو ن مر حلي ته و كو ري او بيا دده د هجرت مر حله و لو لي ا و بيا دده د جها د ا و جبهو او هغه مد ر سي ,ليسي, بو هنتو نو نه او دده تو مو ا قف د و ا ضح كو ي جي دده دشمنان به له ابد ي ما تي او شر مند كي سره مخا مخ كزي.

  زه و ا كثر ه مسلما ن افغا نا ن او د اسلامي نر ي هو شيا ر انسا نا ن او بيا د تو لي نر ي ا ز ا دي غو ستو نكي او رشتني سيا ست بو ها ن جي كو نزا دي تعصب و نه لر ي به دي با و ر دي جي د افغا نستان ستو نحه برته د حكمتيا ر صا حب د سيا ست نه كله هم نه شي حل كدي او كه حل كدي شو ي خو او س به حل شو ي و ي جي تو له دنيا او قو ت ئي دلته شته …..

  او سعو دي جي كو جفا كا ني د اسلا م او اسلا مي هيو ادو نو سره كر ي هغه كله هم د جا له يا ده نه و زي….او د امريكا يا نو كو مه مرسته ئي جي د افغا نا نو بر ضد كر او كو امكا نا ت ئي جي و ر ته بر ا بر كري تو لي دنيا ته شه و ا ضح دي .

  او ز ما به فكر به حكمتيا ر صا حب كله د دغه خا ئين دو لت نه مرسته و غو ا ر ي او نه به به هغوي با و ر و كو ي او نه به كله هم د سعو دي د مزدو ر او نا و لي دو لت نه بنا ه و غو ا ري .

  او د حكمتيا ر صا حب خبر ي شي و ا ضح او دقيقي دي هغو ي و ا ئي اشغال كو و نكي د له هيو ادو و لا ر شي ….د حكو مت د منحل شي او تو ل قر ا ر دادو نه د منحل شي ….مز دو ر حكو مت د امر يكا يا نو يند كي او عبا دت بر يزدي ….افغا نا ن د نه و زني ….

  د ا دمو كر اسي دي بير ته امريكا ته يو سي او تو ر بوستي د ا ز ا ز كري….نزا دي جكر و ته د لمن نه و هي.
  د حكمتيا ر صا حب همد ا لا ر ده او همد ا ئي مو قف دي .

  كه با و ر نه كو ي و ر شي د حكمتيا ر صا حب هغه و ينا و ي و ا و ر ي جي د شو ر وي د ير غل به د و ر ا ن كي ئي كر ي دي.
  او هغه يو اسا سي قانو ن جو ر كر ي هغه و كو ر ي .
  او د امريكا يا نو او انكريزانو د صليبي جنك به جو ا ب كي ئي يو كتا ب ليكلي (بايبل د قر ان به ر نا كي)
  دا كتاب و لو لي او ز ه هر مسلما ن افغان د دغه كتاب لو ستلو ته ر ا بو لم.

  او د تو لو افغا نا نو نه د ا هيله كو جي ر ا شي نو ر ي خبلي مسئلي به علم ا و بو هنه با ندي حل كر و او د بر د يو نه لا و ا خلو بر دي مو نز ته بر ته له كركي ,بي د ني , و زني , و يري , و ير ا ني او تبا هي نه بل كو م شي مو نز ته نه ر ا و ري.
  مننه

  ستا سو د تل بر يا ليتو ب به هيله
  او د اسلا د سر لو ر او به افغا نستان كي د اسلا مي حكو مت به تمه

 4. Salamoona!
  Muhammad Naseem saab wayee che Hikmatyar mutaliba karay che ashghal gar de wawzee no bya ba dai da watan dapara sa garandai kadam porta kee aw wayee mozh da pradeyo ghulamee na manoo no bya Da Hikmatyar che pa kalo kalo da ISI pa kawl par Kabul da toghandayo baraan karee dee hagha da atalwaee pa kam category kii ezhdee? Himatyar kho Ghulam ham na dee hagha kho Hamesha da Ghulam Ghulam osedalee dee.

  Aw bya da Mujahid che taso yea bolai da Kam Hukumat sara chaledalai dee? Taliban Kho ba Islami hukumat wa da hagho da so kalo pa Hukumat ki ham da kam khas role wa na lobawee. Khudai ta wogoree Afghanano tola dunya oos khpala mafokra badla karay oos nartee ghwaree che da khabaro pa laree da khpal sar da dushman sara laree awaree kay aw taso wayast che Afghanan de yaw da bal sara Mozakira na kawee .

  La mo ham da mazlomo Afghanano pa weena tanda na da mata saway? Da da hizbono syasyat prezhdee aw da yaw Afghan pa hais da fekr wakee che zmozh watan da noro shkharo aw taab na laree no ghwara ba da wee che da khabaro meez ta raso aw khpalee stonee da topak pa zor na afham wo tafheem da laree hal koo. Da Hekmatyar azmoda nafar dee zmozh da hewadwalo da khpal imtehan rakaree aw sefar nomra ba ham par dera wee par da nafar day saree har ehad maat karee. wayal kho der sa ghwaram kho pa day ba bus kam che bus dee nor da nafrat zaree ma ma pashee aw ma yea ham pa wena obawee da mzaka . Tal de Wee Gran Afghanistan!

 5. za ba nor hes na wym kho dedar sib ta wym che malomege ta ham da hamaghe dale yaw kasa khwaronke ye . aw afghanano aw masalmanano ta ta golbaden ma marefe kawa tol ye kha pezane che somra khadmatgar de…………………؟

 6. ز مر يه و رو ره بس له سلا مه د ر ا ته به ايمان و و ا يه .
  جي ستا سو و ر اندي يو ا زي الله به خا طر دي .
  تا سو رو شتيا اسلام غو ا ر ي او كه نه .
  تا سو به مر ك ا و ا خر ت شه ايما ن لري .
  تا جا ته متعصب يا ست .
  خد ا ي ته و كو ره افغا نستان د مسلما نا نو كو ر دي او د لته با يد اسلا مي قا نو
  ر و ا ن و ي .
  ا و زمر يه و رو ر ه افغا نه ز ه او ته خو سر ه نه بز نو نو د ز به ايما ن د ر ته و
  يلي شم جي تا سو د نجيب د لا ر ي بير و ا ن يا ست ….نو ر مه كري ظلم له خانه سر ه
  د ظلم با هغه شه نه و ي نه به دنيا كي او نه به اخر ت كي .

  ز ه دو مر در ته و ايم هغه جا ته مر ا جعه و كو ه جي ته ئي بيد ا كر ي او همغه ته
  نو ره تو به و با سه .
  و روره زما به خبر و خبه نشي دو يت به د و ز ر و ي ا و دشمن به و خند و ي ….
  ستا سو د كا ميا بي به هيله
  مننه.

 7. دحزب اسلامي افغانستان د امیر انجیرګلب الدین حکمتیار په هکله د
  یوه خبر تصحیح

  دتیرې جمعې په ورځ د فبروري په ۲۶مه د الجزیرې انګلیسې شبکې یو
  خبر بیا بیا خپور کړ چې په هغې کې یې څو مختلف موضوعات تر بحث او څیړنې لاندې نیول
  . په خبر کې ویل شوې چې د حزب اسلامي او امریکایانو تر منځ د پټو خبرو اترو بهیر
  پیل شوې اودا بهیر به په دې منتج شي چې دحزب اسلامي مشر او دافغانستان پخوانې
  صدراعظم محترم حکمتیار به یا بیرته خپل هیواد افغانستان ته را و ګرځې او یا به په
  سعودې عربستان کې سیاسې پنا ورکړل شي . دا خبر په یو شمیر افغاني بریښنایې شبکو کی
  هم خپور شوې چې حقیقت نه لري .

  دخبر د تصحیح له پاره په دوهه کې د الجزیرې د مرکز سره په هماغه
  وخت کې تماس و نیول شو او ورته وویل شول چې په سعودې عربستان کې د ښاغلي حکمتیار
  دسیاسې پناه اخستوموضوع په مکمله توګه درواغ دي په دې اساس دا پاراګراف باید سمدستي
  حزف کړل شي ، چې همداسې وشول . دالجزیرې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل شول چې د حزب
  اسلامي مشر محترم حکمتیار چې همدا اوس په افغانستان کې دې په راتلونکی ازاد او
  خپلواکه هیواد کې به د خپل ګوند په مشرۍ فعاله او مثبت سیاست ته دپخوا په څیر دوام
  ورکوی .

  دهغوې څخه دا هم و غوښتل شول چې دهغوې خبر ټول په قیاس او اوازو
  ولاړ دې چې دخبر ډیرې برخې داصلاح وړ دي. د الجزیرې څخه دا هم و غوښتل شول چې خپل
  خبر تصحیح او د حزب اسلامي پورې اړوندو مراجعو سره تماس و نیسي .

  د اړوندو سرچینو د ویناو له مخې له یوه اړخه په ګران هیواد
  افغانستان کې د بهرنیو اشغالګرانو پر خلاف د نفرت او مقاوت څپې ورځ په ورځ تو دیږې
  ، هره ورځ د اشغالګرانو مړې په خلطو کې دهغوې هیوادو ته استول کیږی ، هغوې نور
  زمونږ د مظلوم او بې وسلې ولس په مقابل کې د جنګ او مقاومت توان نه لري ، او د بله
  اړخه دهغوې اقتصادې نظام اوس نژدې دسقوط سره مخامخ دې هیوادونو یې خپل اقتصادې
  توازن له لاسه ورکړې ، هغوې د خپلو هیوادو په کورنیو حالاتو کې دومره اندیښمن او را
  نښتي دي چې نه شې کولاې تر ډیرې مودې پورې د اتلو مجاهدینو او شهیدانوپه ټاټوبې کې
  د اوږدې مودې له پاره تم شي . او دا خبره پخپله د امریکا ددفاع وزیر او هم د ناتو
  مشران بیا بیا تکراروي چې دوې په افغانستان کې د ناکامۍ سره مخامخ دي .

  په هیواد کې دننه هغه کړۍ چې د اشغالګرو ځواکونو په شنو ډالرو مست
  واو تر څنګ یې هغه څو کسان چې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بش د خداې پامانۍ په
  وخت کې زوړند سر او سرکوزي ولاړ و اوس هڅه کوې ترڅو په خپلو کړنو پښیماني ښکاره کړي
  او په راتلونکي کي د خپلو پښو له پاره د ټیګښت ځاې پیدا کړي نو په دې اساس یې زیات
  شمیر اوس دمخالفینو صفوفو سره اړیکې ټینګه وی .

  امریکایان د ولسمشر اوباما د ریاست په دوره کې چې هڅه کوی د
  پخوانی ولسمشر بش په پالیسیو کې بدلون راولي او د امریکا اقتصاد بیرته په خپلو پښو
  ودروي ، دا دې د عراق څخه یې د ۲۰۱۱کال د دسمبر پورې د خپلو ټولو فوځونو د ویستلو
  اعلان وکړ ترڅو خپل اقتصادې ملاماتې بار لږ څه را کم کړي . که څه هم امریکا غواړې
  افغانستان ته نور دیرش زره تازه دم فوځونه واستوی خو د ا کار هم هسې یوه ناکامه
  غوره او هڅه ده .

  حقیقت دادې چې امریکایان غواړي دافغانستان څخه هم د تیښتي یوه
  عزتمنده لاره ، لکه روسانو چې د ګورباچوف په وخت کې ورته اړ و ، پیدا کړي .

  دحزب اسلامي افغانستان امیر او د هیواد پخوانې صدراعظم د خپل
  مظلوم ولس په نمایندګۍ د دغه تپل شوې جګړې ، چې د اشغالګرو ځواکونو او دهغوې پورې د
  اړوند شمالې ایتلاف د ملیشو لخوا د افغان مسلمان ولس د ځپلو له پاره پیل شوې ، دپاې
  ته رسولو په خاطر د ۲۰۰۸ ام کال د نومبر په لسمه د امریکا د نوې ټاکل شوې جمهور
  رئیس په نامه یوپرانستې لیک و استاوه ( چې ددې لیک «پښتو ، دري او انګلیسي » متن د
  هیواد په ډیر وبریښنایې پاڼو کې نشر شوې دې کولائ شئ ددې لیک متن په لاندې پاڼو کې
  په پښتواو انکلیسې ژبو ولولئ:

  د محترم حکمتیار د لیک د غه متن دحزب اسلامي د کړیو او فعالینو له
  خوا هم په انګلستان کې د هغه هیواد د پارلمان یو شمیر غړو ته په لاس ورکړل شوې او
  هم په امریکا کې یو شمیر دولتي جګپوړو چارواکو او وکیلانو ته ور رسیدلې دې . دهمدې
  لیک په بنسټ د هغه هیواد یو شمیر کړیو چې غواړې د افغانستان دګرداب څخه ، چې پخوا
  تر دې یې دوه سترې امپراطورۍ هضم کړې ، ځانونه خوندی وکاږي هملته په امریکا کې د
  حزب اسلامي د یو شمیر فعالینو سره تماس نیولې . تر څو د حزب اسلامي او د طالبانو د
  اسلامي غورزنګ د شرایطو په هکله او ددې شرایطو د پلې کولو په هکله ورسره خبرې وکړي
  . خو دا باید څرګنده وې چې لمړني تماسونه د امریکایانو لخوا نیول شوي چې ډیر
  ابتدائي شکل او بڼه لري . اما دا باید په یاد وې چې که له یوې خوا اشغالګران د
  هیواد څخه دپښو دسپکولو عزتمنده لار لټوي نو له بلې خوا حزب اسلامي او داطالبانو
  اسلامي غورزنګ هم نه غواړې د هیواد دا غمیزه چې د ۲۰۰۱ز کال را هیسې په کې زمونږ د
  مظلوم ولس د ۷۰۰۰۰ څخه زیات وګړي په شهادت رسیدلې نوره هم اوږده شي . د جهاد
  اومقاومت دواړه ډلې غواړي چې په هیواد کې اشغال پاې ته ورسیږي او زمونږ ولس پریږدې
  خپل قیادت په ازادانه توګه او د پردیو د مداخلي پرته و ټاکي.

  دخبرو اترو له پاره هغه شرایط چې د حزب اسلامي افغانستان ددروند
  امیر له اړخه دخپرنیو له لارې خپاره شوي هغه دادي :

  دمذاکراتو په اړه دحزب اسلامي دريځ
  :

  حزب اسلامى تل دجگړي په عاجل او دائمي پاى ته رسېدو او دملت دخوښي
  حکومت په جوړيدو ټينگار کړى او له بين الافغانى مذاکرتو سره ئې خپل توافق اعلان کړى
  ، تل ئې په واضح الفاظو او مکرره توگه ويلى چي بهرنۍ لاسوهني اوبهرني ځواکونه دجگړو
  د ادامې باعث دي ، که دا لاسوهني بندي شي او اشغالگر ځواکونه له افغانستانه ووځي،
  نو دجگړي اصلي عوامل پاى ته رسيږي، په دې سره افغانانو ته دخپل برخليک ټاکلو
  اودخپلي خوښي نظام جوړولو موقع په لاس ورځي او دسولي دتأمين لپاره لار آواريږي، په
  دې کي هيڅ شک نشته چي دمطرح افغاني لور يو ترمنځ دخبرو اوتفاهم له لاري دجگړي پاى
  ته رسول تر ټولو غوره، آسانه اوعملي لار ده .
  دغه حقايقو ته په پام سره موږ د
  سعودي عربستان په وساطت له بين الافغاني مذاکراتوسره په دې شرط موافق يو چي دا
  ناسته دبن دناستي په څير نه وي، نه حکومت د پرديو په خوښه جوړ شي اونه وزارتونه په
  پرديو پوري د تړلو ډلوتر منځ وويشل شي، بهرني ځواکونو او زموږ کينه کښ گاونډيان پرې
  اغيزونه لري، بهرني تيرې ته مشروعيت ورنه کړي او زموږ دهيواد اشغال مشروع ونه گڼى
  او دخبرو آترو د اجندا اصلي موضوعات دا وي :
  l دټولو بهرنيو ځواکونو وتل.
  l
  دهېواد په کورنيو چارو کي دبهرنيو لاسوهنو مخنيوى.
  l يوه موقت حکومت ته دقدرت
  انتقال.
  l په آزاد او خپلواک افغانستان کي آزاد او عادلانه انتخابات.
  l د
  ټولو سياسي بنديانو بلاقيدو شرط آزادول.l دائمي اوربند.
  l ټول هغه تصرفات لغو
  اوباطل اعلانول چي داشغال په دوران کي نيواکگرو ځواکونو او د دوى لاس پوڅو حکومتونو
  تر سره کړي .
  l اسلامي شريعت د ټولو قوانينو يواځينۍ مرجع گڼل اوټول هغه
  قوانين، لوايح اومقررات باطل اعلانول چي له اسلام سره اړخ نه لگوي.
  l هغه
  معاهدې چي اشغالگرانو پر افغانانو تحميل کړې اوزموږ له آزادۍ او خپلواکۍ سره مغايرت
  لري، بې اعتباره گڼل، دپرديو نظامي اډې، زندانونه، دافغانانو نيونه، په غير افغاني
  محکمو کي ددوى محاکمه ، بهرنيو محبسونو ته د دوى انتقال اودظالمانه او غير اسلامي
  مقرراتو له مخي ددوى مجازات دتل لپاره پاى ته رسول.
  l موږ دا هم ويلي چي که
  ځيني افغاني ډلي امنيتي تضمينونه لټوي او د دې لپاره دبهرني سوله ساتي ځواک حضور
  ضروري گڼي، پر دې بحث کېدى شي، موږ چمتو يو چي د دوى تشويشونه رفعه کړو، داهم کېدى
  شي چي په دې موخه بې طرفه اسلامي هيوادو محدود شمير سوله ساتي دموقتي ټاکلي مودې
  لپاره په هيواد کې ځاى پرځاى شي، په دې شرط چي :
  l دا به دموجوده دروغجنو سوله
  ساتو په څير نه وي چي له اسلام دښمنو ځواکونو جوړ شوى، داشغالگرانو په خدمت کي دئ
  او مأ موريت ئې د سولي تأمين نه ، بلکي دسولي تر غولوونکي نامه لاندي د اسلام
  اومجاهدينو په ضد جنگ دئ.
  l له ښارونو نه بهر به په عسکري مراکزو کي ځاى په ځاى
  کيږي، تگ او راتگ به ئې دافغان حکومت په اجازه او موافقه وي، داسي نه لکه دناټو
  نيواکگر اوجگړه مارو ځواکونو چي په خپل سر ځي او راځي، په ښارونو کي مراکز لري او
  گزمي کوي، دافغانستان ځمکه او فضاء مفتوحه سيمه اوتر خپلي مطلقي واکمنۍ لاندي گڼي.

  l دموقت حکومت تر قومندې لاندې به عمل کوي او دمسئولو افغاني مقاماتو له موافقې
  پرته به دهيڅ نظامي تحرک حق نه لري،داسي نه چي د اوسني نيواکگر ځواک په څير وي چي
  په خپل سر عمليات کوي، پر کليو، کورونو، مدرسو او جوماتونو بمونه وروي، هره ورځ په
  لسگونو مظلوم اوبې وزلي افغانان په وينو کي رغړوي ، نه د افغانانو اونړۍ والو پرله
  پسې اوجدي اعتراضاتو ته اعتناء کوي او نه دخپل لاس پوڅي حکومت دچارواکو مکرر التماس
  او غوښتني ته چي تر عملياتو مخکي بايد دوى خبر کړي شي!!
  l همدا راز حاضر يوپه
  دې اړه هم د دوى پر غوښتني بحث وکړو چي د بهرنيو ځواکونو دوتلو ترڅنگ بايد د
  مجاهدينو په ليکو که دبهرنيو جنگياليو شتون وڅيړل شي ، موږ ټولو خواوو ته اطمئنان
  ورکوو چي له دې سره په بشپړه توگه موافق يو چي په افغانستان کي دي نه بهرني
  نيواکگران وي او نه بهرني جنگيالي، نه دي دهغو لپاره نظامي اډې وي اونه ددغو لپاره
  نظامي مراکز، که څه هم ټولو ته داخبره جوته ده چي اوس القاعده په عراق کي جنگيږي او
  پاکستاني طالبان په پاکستان کي ، يو ئې هم په افغانستان کي دجنگيدو او دنظامي
  مراکزو درلودو ته ضرورت نه لري، په افغانستان کي ددوى دشتون په اړه تبليغات دخاصو
  سياسي موخو په غرض تر سره کيږي.
  l دې ته هم چمتو يو چي تضمين کړو په افغانستان
  کي به دمخدره موادو دتوليد اوتجارت مخه نيسو، موږ دنشه يي موادو کښت، توليد اوتجارت
  حرام گڼو، دهيواد منتخبه شورى به دنورو اساسي مسائلو تر څنگ په دې قضيې بحث کوي او
  لازم تدابير به نيسي، په دي کي هيڅ شک نشته چي دمخدره توکيو بازار دنيواکگرو
  ځواکونو لخوا تود شوى، دوى جنايتکاران او دمخدره توکو قاچاقچيان په څنگ کي نيولي،
  دلاس پوڅي حکومت لوړ پوړي چارواکي او دبهرنيو ځواکونو لوړ پوړي افسران په گډه په دې
  گنده فعل کي لاس لري، د دې ادعا د اثبات لپاره دا دليل کافي دئ . ددښمنانو دا
  تبليغات په بشپړه توگه بې بنسټه او دروغجن دي چي مجاهدين په دې ناروا فعل کي په لاس
  لرلو تور نوي، مجاهدين خو هغه دي چي دخپل رب درضاء لپاره خپل سر قرباني کوي، دشهادت
  تلوسه ئې دې ته چمتو کوي چي له باروتو ډک واسکټ واغوندي او د دښمن په خوا کي چاودنه
  وکړي!! دا فرشته صفته مجاهدين به څنگه د حرامو توکيو اوتجارت سره خپل ايمان ته
  تاوان رسوي اودخپل رب درضاء په خلاف به عمل کوي؟!!

  حزب اسلامي افغانستان

  ١٦/٧/١٣٨٧

  نو که چیرې امریکایانو ته پورتنې یاد کړل شوې شرایط چې ولسمشر
  اوباما ته یې هم په هغه پرانستي لیک کې یادونه شوې ومنل شي نو بیا به نه د جنګ او
  جګړی نوبت را رسیږي او نه به د نورو وینو توییدو.

  په دې اساس غواړو چې اشغالګر ان د زور اوزیاتې ، او جنګ جګړې په
  ځاې دمخالفینو سره دخبرو اترو میز ته راشي او څومره ژر چې کیدائ شئ زمونږ د هیواد
  غمیزه هم پاې ته ورسیږي او لکه څنګه یې چې د عراق څخه دخپلو فوځونو د ویستلو اخري
  نیټه اعلان کړه همدغسې د ګران هیواد افغانستان څخه هم د خپلو فوځونو د وتلو نیټه،
  پخوا تر دې چې ډیر ناوخته شي ، اعلان کړي .

  ومن الله التوفیق – مبصر

 8. دي کې هيڅ شک نشته، چې حکمتيار صيب يو مجاهد او په خپل موقف ولاړ شخص دي، البته هغه څه چې حکمتيار نلري، هغه حکمت دي! په دې کې هيڅ شک نشته چې حکمتيار د رباني، سياف، مسعود، او نورو ټولو نام نهاده مجاهدينو په څېر نه دي، بلکې يو واقعي افغان دي! زما وړانديز حکمتيار صيب يي دادي چې يوازي دي نه افغان دي، نه مجاهد، پلکې د افغانستان ټول ولس مجاهد او مسلمان دي، او اکثره مجاهدين چې په حزب اسلامي کي ول د ښاغلي کرزي صيب په حکومت کي کار کوي او د اسلام او افغانستان لپاره کوي.

  زما وړانديز حکمتيار صيب دادي لکه څنګه چې د جهاد په وخت کي و ځليدي، اوس د کرزي صيب نه غير مشروط ملاتړ اعلان کړ او له سياسي لاري د افغانستان د ولس خدمت وکړه او له سياسي لارو چارو خپل هدف ته ورسېږه! ځکه همدا د حکمت غوښتنه ده. که چيري ته له کرزي صيب سره په راتلوونکي ټاکنو کي ملاتړ وکړي او له وسلوالي مبارزي لاس واخلي، هغه ورځ لري نه ده چې په افغانستان کې به ته او کرزي صيب سي د سولي او امن مجاهدين هم ياست! کرزي صيب پخپله يو مجاهد او مسلمان افغان دي، حتي هميشه د حکمتيار له نوم سره صيب وايي او نهايت احترام ورته لري او په ريښتيني ډول غواړي چې هغه راشي او په افغانستان خدمت وکړي.

  د کرزي صيب او حکمتيار صيب يووالي به شمالي ټلواله او ټول
  غله له حکومت څخه بهر کړي او په افغانستان کښي به امن او سوکالي راشي.

  دهماغي ورځې په هيله چې حکمتيار او کرزي صيب په راتلوونکو ټاکنو يو ځاي د افغانستان د نجات لپاره په نظام کې ګډ شي او په ګډه کار وکړي. همدا د حکمتيار او کرزي يووالي به د افغانستان لپاره تر ټولو ښه زيري وي!

 9. سلامونه تولو ورونو ته:
  كه حكمتيار صاحب رشتيا هم غواري چي په افغانستان كي سوله تينگه شي نو را دي شي او په آزادو او خپلواكو تاكنو كي برخه واخلي او د خلكو رايه خپل كري او كه حكمتيارصيب راشي او په تاكنو كي گدون وكري هغه مهال د بهرنيو حواكنو شتون ته كومه ضرورت نه ليدل كيژي.

 10. Salamoona…Dedar Saab lomrai kho da che Shukur Pa Islam ka tar taso dear khabar na yam no tar taso kam ham na yam khabar za pohizham par har sa Alhamdullilah Allah akal rakaree aw bya pa day zamana ki che dunya Yaw Global village dee no nasehat kawal yaw baymafhooma sa rata shkaree zakka che khalak oos beda na satal kizhee aw na ham pa so jazbatee ya hasasatee khabaro ghlawal kizhee. dedar saab laka sanga che pa dwwo goto lmar na patizhee hamdasee da so nafar oa wayalo haqeqat ham na patezhee.

  Bala khabara da che da bayan da azadee haqa ta ham laray za ham magar da day mana da na da che ma sa wo wayal no ta par ma da iman da kamzorwalee tapa walagaway. za stao nazar na sam badlawalai aw taso zma nazar ..ho sherek kawalai zaroro soo aw da dasee zai dee dalta khpal nazaroona sherek koo. Wrora ka Hikmatyar zaan ta da Islam tekadar wayee no Dr Najib ham da Quran hafiz ter sawee woo no za na pohizham che taso oos laka da BIBLE da islam VERSIONS ham jorawal ghwaree. Khair za staso pa rakam da hets gwand sara taluk na laram taso wayast che Najib weena toi kra da ba ham wamanam kho da staso Hikmatyar kho da silam bairagh pa las ki woo da kho da Islam par nama weena toi kra da zalimano luzh magar da masomano der.

  Zma da likalo maksad da woo che bus dee da Islam par nama mo der khalak wogholawal aw la ham da loba mo rawana karay aw oos ham da Islam pa nama dedar saab taso ma gholawal ghwaree magar da khudai fazal dee che ham da Islam aw ham da dunya ilm laram no da hurba ba mo dalta bay zaya wee che estemal yea kee . Islam da jang aw jadal par zai ka mo da SALAMATEE aw AMAN che hagha da Islam rooh da estemal see sha ba wee.

  Aw taso da kam Hekmatyar defa kawee hagha Hekmatyar che pa Tv akhbar aw maktobo ki khpala da pakistan generalano pa daga kaboola karay che da ISI godagai ter sawee ajaba da ….za bya wyam da hets gwand sara taluk na laram za khpal da watan pa defa ki gad yam aw da haq za laram za yaw aam sarai yam hagha aam sarai che hara wraz ya pa golayo ya pa bambarayo kii ya da khpal da pradee da lasa mree ho za hekmatyar na yam che da watan sawda kawee …

  wrora da Islam khabaree ba na kawoo bus dee khpal da gunahoo pra ba par Islam na achawoo …aw Akhiree Khabara da chee za aw ta sok you che dalta par bahas kawo da dasee khayanano faisala ba der zhar ilhami taqat aw millat kawee aw inshllah der zhar ba makh toree see millat ta….Wasalam…Tal de We Afghanistan

 11. slamoona wa granoo warono har yowa zamri aw diedar sahib ta gora diedar sahib ta che sa like awal pikar par kawa da zan sra de 6 noree daley ham pa laghata wawahaley da makawa da nazwani da ta pohezee che kabul kho ywazee mojahedeno khrab ke no zaka de wawayel che da zamri da najibullah da daley sari de zaka najib moskin kho sam roghramat kabul heqmateyar aw da 7 moshrano ta war sfarli wo yeara gora da nazwani da ma kawa aw bal zmari khana wrora ta no beya de wali na fase prezde che war ta waye za mosalman yem da … pa khola dareyab na mordarezee bus elakawa ye

 12. زمريه و رو ره تا سو و ا يا ست جي احسا سا ت شه ندي او همد ا او س تا سو له احسا سا تو كا ر اخلي او د هر كا ر تر سره كو لو ته د خيا ل از ا دي و ياست …خو مونز مكلف يو جي د ز بي سر ه خيا ل و سا تو او خوك جرح نكرو …..
  او مو نز د هر هغه نه جي و ا يو او يا ئي ليكو مسئو ل يو د الله به و راندي به د هغه جو ا ب و ا يو ….
  مو نز د اسلا م تيكه د ا ر ان نه يو شكر دي مو نز مسلما نا ن يو او تل به اسلام ته و فا د ا ر وو ….
  نه مو د اسلام به نا مه خلك غو لو لي او نه مو نز جا غو لي و لي يو او اسلا م يو الهي دين دي او د ا دين مو نز خبل خان ته غو ر ه كر ي …..
  او هغه امن كو م جي به اسلا م كي دي تا سو د مكي فتحه و لو لي …. او تا سو د محمد عليه السلام هغه معا مله جي د ا سير ا نو سر ه كر ي ده هغه ته غير مسلما ن و كري حيرا ن دي او د ز يا تو كسا نو د اسلا م سبب شو ….
  او نن كو م امن جي افغا نا نو ته امريكا يا نو او او رو با يو نو ر ا و ر ي د د نيا تو ل ا ز ا دي غو شتو نكي و ر با ند لعنت و ا ئي….
  و رو ره مو نز د شخص سر ه معا مله نه كوو او مو نز اسلا م غو ا رو از ا د او مستقل افغا نستا ن غو ا رو ….
  به تو لنه كي عد ل او انصاف غو ا رو ….د انسا ن احتر ا م غو ا رو ….
  د خبل هيو ا د ملي منا فع با يد تا مين كرو …
  هغه خطر جي ز مو نز دين , هيو ا د , خا و ري ته او تا ريخ ته متو جه دي كيدي شي تا سو هم د ا درك كر ي و ي او يا ئي درك كري …..
  تا سو و كو ر ي نن به هيو ا د كي كو م حا ل ر و ان دي …ز نا …ظلم …تير ي…بي عد ا لتي ….به انصا في….تعصبات….
  د ا تو ل ا فتو نه ددي به خا طر ر ا غلي جي خلكو اسلام بريشي دي كه اسلا م ته ر ا و نه كر خو همد ا حا ل به مو و ي …..
  مننه
  به د ر نا و ي

 13. د امريکا نوي جمهور رئيس اوباما او … ته د حکمتیار پرانستى ليک

  انګريزي بڼه : http://larawbar.net/detail.php?id=7556

  پښتــــو بڼه : http://larawbar.net/detail.php?id=7385

 14. Dedar saab Salamoona.. Wrora da Makay da fathay khabaree kawai say no da SULHAYEA HUDAIBYA pa baab ba de ham nazar sargand karee wai ka da Moaiday aw Sulhay par khabaro ham runa wachawee nora ba behtara see… muslamanano ta yawazee da jang lara Allah aw rasool na da showalay wrora da Sulhay aww Moaiday lara yea ham wor showalay da.. Ra ba soo da islami adal aw kanoon nizam ta che taso ishara worta karay da.. No da adal pa dasee ghaire islami lara rawree tasee aw staso nor dase malgaree???dasee zulm dasee wahshat aw dasee ghaire insanee laro bandee???

  Wrora ma taso ta wo wayal che da Islam lara za ham pezhenam ta ham pezhanay aw dalta ratlonkai har musalman Afghan no zarorat ba na yee che bahas par woko … na yam khabar da kharij pa kam kunj ki nast yee aw da islam aw Afghan milat khabaree kaway rasa da boree mor yawa saway chegha wawra da yateem da oshko daka lapa wo wena da kondo pa angar ki zhwandoon wogora bya ba dasee khabaree wa na kay…. Islami kanoon har sok ghwaree magar kam khalak che da Nizam rawral ghwaree hagha yea pa ghalata tareqa rawree pa kam che zmozh spesalee deen badnama kawee nor hets a ham na tar lasa kawee… za ba sa wo wayam wrora da ba wo wayam che yara kho der sada yea.. bus da khudai sada yea …

  wrora kam azadee ghoshtonkee che ta wayee lanat wayee par america aw europe hagha ka doi ta bud wayee no sta khalko pa treef ham na de lagya sta khalk yea ham pa har ghaire insanee faelo toran karee …da fakat da zid jang dee da Islam jang na dee ka da Islam jang wai no ba yea Islami AKDAR tar psho na landee kawalai….bya ba wo wayam da khudai sada yea wrora sa darta wo wayam za ba nor bus kam ….Ahmed Khana wrora da khalak kho da 30 kalo koranai jagray aw da khpalo weno seshalo la ham na kra pshemana no sta khabaree ba yea sa pshemana kee . sanga Dedar Saab da Ahmed Khan jawab ham warka che gila yea pata na see..aw ho Dedar ssab da mazmoon ham wogora

  http://larawbar.net/detail.php?id=9120&date=2009-02-28

  tal de wee Afghanistan
  Da Khudai Paman!