کور / کره کتنه (پاڼه 28)

کره کتنه

C —- نقد او کره کتنه

د استاد شپون فرمايش

خان زمان کاکړ

تفصیل

د ګدايانو هيواد

احمدجان اريوزي

تفصیل