کور / خبرتیا او پيغامونه / پیام تسلیت بمناسبت وفات مرحومه عصمتی وردګ

پیام تسلیت بمناسبت وفات مرحومه عصمتی وردګ

شورای رهبری اتفاق مبارزان صلح ترقی افغا نستان به نما یندگی از اعضا وهوا داران اتفا ق تا ثیرات عمیق خود رابه منا سبت وفات محترمه معصومه عصمتی وردگ به خانواده ،شخصیتها ونیروها ی طرفدار صلح ،عدالت ،دموکراسی و مردم


افغا نستان ابراز میدارد.


 


معصومه وردک بیش از نیم قرن در دفاع از حقوق حقه مردم افغا نستان بخصوص زنان واطفال قرار داشته ودر راه صلح ،ترقی و دمو کراسی بدون سازش ولغزش تا اخرین روز های زندگی اش تلاش نمو ده و کار نا مه ها ی ماند گار ورهنمود برای نسل امروز واینده بحساب می اید . نقش اودرنهضت زنان تا ریخ معاصر افغا نستان جای ومقام شایسته داشته و به حق میتوان گفت که او زن ممتاز وبدون مثل درنهضت زنان افغا نستان بحساب می اید.


 


نقش مر حومه درکمسیون مشورتی قا نون اساسی سال 1343 ودر لویه جرگه سال 1343 ودر دوره 12ولسی جرگه به حیث نما ینده منتخب مردم وایجاد جبهه صلح ودررهایی ساز مان زنان از قیداید یولوژیک وحزبی وتبدیل ان به شورای مدا فع حقوق زنان و تصحیح سیستم تعلیم وتربیه بر اسا س فرا اید یولو ژیک


وفراحزبی در وزارت تعلیم وتر بیه و در تطبییق پلان پنج فقره یی ساز مان ملل متحد در سال ۱۹۹۰ همدوش با انجمن زنان فرانسه در جلب اذهان مردم جهان درجهت تا مین صلح وعدالت در افغا نستان قا بل ستا یش اند.


 


بدین منا سبت از تمامی نیروهای طرفدار صلح و ترفی و دمو کراسی به طور اخص از وزا رت تعلیم وتر بیه و اکا دمی علوم ووزارت اطلا عات وفر هنگ تقا ضا بعمل می ایند تا با تدویر کنفرانسها وسمینار هابخشهای مختلفی زندگی مرحومه را


به نگا رش گیرند.


 


 شورای رهبری اتفاق مبارزان صلح وترقی افغانستان


 


کابل افغانستان اول جدی ۱۳۸۶