کور / شعر / افغانه پوه نه شولې

افغانه پوه نه شولې

چا ګودرونه وسول چاديدنونه وسولچا مو باغچې تالاکړې چا موګلون وسولافغانه پوه نه شولېدچاسرونه وسولچادريابونه وسول چا مو لوړغرونه وسولڅوک مو تاريخ لوټوي چا مو قبرونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولڅوک مو رواج خرڅوي چا هنر ونه وسولڅوک را له ژ بې تړ ي چا تاريخونه وسولا فغا نه په نه شولېدچاسرونه وسولچا د حيا پړ و ني چا څا درونه وسولچا موباميان وران کړل چا يادګارونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولچاموکابل ړنګ کړو چامو تختونه وسولچا هم دچا بدل کې ښکلي ښارونه وسولافغا نه پوه نه شولېدچاسرونه وسولد ا ټول د څه لپاره چئ ورونوورونه وسولوچ او لامده وسولو ز اړه دو دونه وسولافغانه پوه نه شولېدچاسرونه وسولچا د احمد د لنګۍ ستر ستر ولونه وسولچا دمحمود غزنوي دتخت لالونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولچاد هوتک دتدبير درازرازونه وسولچا د اکبر شجا عت ستر غورزنګونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولچا دخوشال په غيرت مغل ميړونه وسولچا درحمان په خصلت لوي تاړاکونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولکه ته ترې ځان خبرکړئ ستا اولادونه وسولدکوم پردي په دستور ستا يادګارونه وسولافغانه پوه نه شولېدچاسرونه وسولته لر اوبر وسولې ستا اندامونه وسولچا په هنر وسولې سوچ اوفکرونه وسولافغانه پوه نه شولېدچاسرونه وسولله خوبه ځان بيدارکړه سترمنزلونه وسولهم دې اولادتباه شو هم دې پلرونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وسولدخدمتکار واوره ستا تاريخونه وسولکه سره يو نه شولې ستا بنيادونه وسولافغانه پوه نه شولېدچا سرونه وشول