کور / نثر / اندرزهاي ارزشمند لقمان حکیم به فرزندش

اندرزهاي ارزشمند لقمان حکیم به فرزندش


1- فرزندم هيچكس و هيچ چيز را با خداوند شريك مكن!


2- با پدر و مادرت بهترين رفتار را داشته باش!


3- بدان كه هيچ چيز از خداوند پنهان نمي ماند!


4- نماز را آنگونه كه شايسته است بپادار!


5- اندرز و نصيحت ديگران را فراموش مكن!


6- در مقابل پيش آمدها شكيبا باش !


7- از مردم روي مگردان و با آنها بي اعتنا مباش!


8- با غرور و تكبر با ديگران رفتار مكن!


9- در راه رفتن ميانه رو باش!


10- بر سر ديگران فرياد مكش و آرام سخن بگو!


11- از طريق اسماء و صفات خداوند  او را بخوبي بشناس!


12- به آنچه ديگران را اندرز مي دهي خود پيشتر عمل كن!


13- سخن به اندازه بگو!


14- حق ديگران را به خوبي اداء كن!


15- راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار!


16- به هنگام سختي دوست را آزمايش كن!


17- با سود و زيان دوست را امتحان كن!


18- با بدان و جاهلان همنشيني مكن!


19- با انديشمندان و عالمان همراه باش!


20- در كسب و كار نيك جدّي باش!


21- بر كوتاه فكران و ضعيفان اعتماد مكن!


22- با عاقلان ايماندار مدام مشورت كن!


23- سخن سنجيدۀهمراه با دليل را بيان كن!


24- روزهاي جواني را غنيمت بدان!


25- هم مرد دنيا و هم مرد آخرت باش!


26- ياران و آشنايان را احترام كن!


27- با دوست و دشمن خوش اخلاق باش!


28- وجود پدر و مادر را غنيمت بشمار!


29- معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار!


30- كمتر از درآمدي كه داري خرج كن!


31- در همۀامور ميانه رو باش!


32- گذشت و جوانمردي را پيشه كن!


33- هر چه كه مي تواني با مهمان مهربان باش!


34- در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار!


35- بهداشت و نظافت را هيچگاه فراموش مكن!


36- هيچگاه دوستان و هم كيشان خود را ترك مكن!


37- فرزندانت را دانش و دينداري بياموز!


38- سواركاري و تيراندازي و … را فراگير! 


39- در هر كاري از دست و پاي راست آغاز كن!


40- با هر كس به اندازۀدرك او سخن بگو!


41- به هنگام سخن متين و آرام باش!


42- به كم گفتن و كم خوردن و كم خوابيدن خود را عادت بده! 


43- آنچه را كه براي خود نمي پسندي براي ديگران مپسند!


44- هر كاري را با آگاهي و استادي انجام بده!


45- نا آموخته استادي مكن!


46- با ضعيفان و كودكان سرّ خود را در ميان نگذار!


47- چشم به راه كمك و ياري ديگران مباش!


48- از بدان انتظار مردانگي و نيكي نداشته باش!


49- هيچ كاري را پيش از انديشه و تدبر انجام مده!


50- كار ناكره را كرده خود مدان!


51- كار امروز را به فردا مينداز!


52- با بزرگتر از خود مزاح مكن!


53- با بزرگان سخن طولاني مگو!


54- كاري مكن كه جاهلان با تو جرأت گستاخي پيدا كنند!


55- محتاجان را از مال خود محروم مگردان!


56- دعوا و دشمني گذشته را دوباره زنده مكن!


57- كار خوب ديگران را كار خود نشان مده!


58- مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده!


59- با خويشاوندان قطع خويشاوندي مكن!


60- هيچگاه پاكان و پرهيزكاران را غيبت مكن!


61- خود خواه و متكبر مباش!


62- در حضور ايستادگان منشين!


63- در حضور ديگران دندان پاك مكن!


64- با صداي بلند آب دهان و بيني را پاك مكن!


65- به هنگاه خميازه دست بر دهان خويش بگذار!


66- حالت خستگي را در حضور ديگران ظاهر مكن!


67- در مجالس انگشت در بيني مينداز!


68- كلام جدي را با مزاح آميخته مكن!


69- هيچكس را پيش ديگران خجل و رسوا مكن!


70- با چشم و ابرو با ديگران سخن مگو!


71- سخن گفته شده را تكرار مكن!


72- از شوخي و مزاح خود كمتر كن!


73- از خود و خويشاوندان نزد ديگران تعريف مكن!


74- از پوشيدن لباس و آرايش زنان پرهيز كن!


75- از خواسته هاي نابجاي زن و فرزندان پيروي مكن!


76- حرمت هر كس را در حد خود نگاه دار!


77- در بد كاري با اقوام و دوستان همكاري مكن!


78- از مردگان به نيكي ياد كن!


79- از حضومت و جنگ افروزي جدّا پرهيز كن!


80- با چشم احترام به كار ديگران نگاه كن!


81- نان خود را بر سفره ي ديگران مخور!


82- در هيچ كاري شتاب مكن!


83- براي جمع آوري بيش از حد مال و ثروت حرص مخور!


84- به هنگاه خشم شكيبا باش و سخن سنجيده بگو!


85- از پيش ديگران غذا و ميوه بر مدار!


86- در راه رفتن از بزرگان پيشي مگير!


87- سخن و كلام ديگران را قطع مكن!


88- به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مكن!


89- در حضور مهمان بر كسي خشم مگير!


90- مهمان را به هيچ كاري دستور مده!


91- با ديوانه و مست سخن مگو!


92- براي كسب سود و دوري از زيان آبروي خود را مريز!


93- در كار ديگران كنجكاوي و جاسوسي مكن!


94- در اصلاح ميان مردم هيچ گاه كوتاهي مكن!


95- ادب و تواضع را هيچ گاه فراموش مكن!


96- با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش!


97- بر آرزو ها و خواسته هاي خود غالب باش!


98- خدمتكاري بزرگان و همكاري  با مستمندان را فراموش مكن!


99- با بزرگان با ادب و با كودكان مهربان باش!


100- با دشمنان مدارا كن و در مقابل جاهلان خاموش باش!


101- در مال و مقام ديگران طمع مكن!


102- از رفت و آمد و مال  و مرام و مسلك خويش كمتر بگو!


103- بجز خداوند هيچ كس و هيچ چيز را فرمانروا و فريادرس خويش مشمار!


104- عمر و روزي با حساب و كتاب است، پس مترس و طمع مكن!


105- عمر را براي عمل و عبادت و پاكي و پرهيزكاري غنيمت بدان!


106- اگر بهشت را مي طلبي از فساد و ستم و گردن كشي پرهيز كن!


107- سرچشمه ي زشتي ها را دنيا پرستي و مستي و ناداني بدان!


108- بجز در حق و راستي بندگان خدا را بندگي و فرمانبري مكن!


109- خود را با ستم سلاطين شريك مگردان!


110- دنياي ديگر را به دست فراموشي مسپار!


 


تهيه كننده: عبدالعزيز سليمي