کور / شعر / قاتلان ولاړدي

قاتلان ولاړدي

پـــه توروسترګوچي ویشتل کـړي قاتلان ولاړدي
قطار،قطارپـرې باڼــــوګان لکه فوجــــیان ولاړدي
 
نازاوادایــې دکلـــونـــــوپــــوخ منـــتررامـات کړي
زماتـــنکي معصوم خیالونه پـــــه فــــــغان ولاړدي
 
د زخمي زړه( اهـ ) مي داستاهوس نورنــــه تخنوي
دچم ګاونـــډکـــــي دي پـــــه ډلــــورقیـــبان ولاړدي
 
کــــــه توبـــــه کاږمــه لــه میني سي پېغورراته جوړ
لژنــــدپـــه وینــــومي کـــوګل دی عاشـقان ولاړدي
 
وفـــــا! نـــــورمه لیکه بــــې شرنګــــه بې ماناغزلي
دلته دهــرشاعرپــــه خــــواکــــي شاعــــران ولاړدي