کور / شعر / دښمنا نو ته

دښمنا نو ته

نیم دو مره بې همت او بې ایمان نیم
ستا د هر ګذار جواب له ځان سره لرم
خوه افسوس کوم دو ښمن پدی باندې
افغان ورور می نن ستا دمخ سپر دي
که ستاد تور ټوپک دخوله مرمی راوزی
دافغان له خوله هم سوره اوره راوزی
ځکه مغزوه کی دنیکونو کار نامه شته دی
په مټوه که لا هم دتوری وهلو زور شته دی
خوه افسوس کوم چه تور ټو پک ستا دی
در سره ا فغان بچیان او وړونه زما دی
ځکه دو ښمن زما مخ ته مغروره ولاړی
پدی پوهیږم چه زما دورور په مټوه ولاړی
دوښمن افغان دومره بی همت بی ایمان ندی
زما په مټوه که دتوری وهلو اوقلم زور شته دی