کور / نثر / لراوبرته ډالئ

لراوبرته ډالئ

ددې بڼ ډيرو ښکلاوو مي په زړه اثرکړی زه يې دهغه چا په څير کړم چي يوداسي بڼ ته ورشي چي په ټولو ښيګڼو اوښکلاوو پوښلې وي ٠ددې په ځاي چي هغه دهري ښکلا بيان ته بيل بيل ټکي راولټوي ؛ بس دومره اووايې چې؛؛٠٠٠ستادخايست ګلونه ډير ديردي ، جولئ تنګه زه به کوم کوم ټولومه ربدي ېې تل پاتي اوسمسور لري ماليار ته دې څښتن تعالی نور هم توفيق اولوي عمروکړي