کور / شعر / هيله

هيله

غونډ جهان راته تور تم ولاړ په سر دى
پاك الله مي خوار زړګى نه ښه خبر دى
ولاړ دنيا كي خالي جسم يم عالمه!
پروت مي روح و خيال د يار په در دى
نور دي ګرځي دين دنيا پسي هر لوري
هر څه هر څه ماته ستا ښكلى نظر دى
ډب د اوښكو په سېلو كي پروا نشته
تياره اسمان كي اخير ستوري د سحر دى
وصالونه به ضرور وشي رحمتــه!
د ميني لار كي چي مولا مو هم سفر دى
ايران