کور / شعر / هلمند ولې راته ورانوئ

هلمند ولې راته ورانوئ

زمـا وطـن هلمـــــــــند ولې راتـه ورانـه وئ
دهلمـــــند بیـچاره ولـــس ولی راته کــړوئ


اۍ ظلــمـانـوه تـاسو تـه څه ارزشـت نلری
ماته دهلمـــــند خاوره او ولس ارزشت لري


لښــــــــکرګاه پـه بـم بــارۍ ولې ورانــه وئ
مظـلوم ولــس یې بی ګـناه ولې راته تباکوئ


ماتـه شــه یـاد دي ټولی افسـانه د خلـــکو
چابـه ورت وړه امریـکا اویـا مسکو  ویـل


تاسو د هلمـــند تاریـــخ ته یوه نظـر وګورئ
داحمدشاه بابا دلښکر میدان ولې ورانه وئ


دهلمــند هره لوشـته خاوره ماته جنـت دی
هـره یـوه موټـه خـاوره تـه یې  زما ســلام دی


دهلمــند خلـګ پـه وینـوه ولې راتـه رنګوئ
ما هـم ژونـد کـړی لښکـرګاه ولې ورانـه وئ


یو واری خو په خـپلو سترګو ورته وګورئ
شـایســته هلمــند لښکرګاه ولې ورانـه وئ