کور / شعر / غزل

غزل

 
د شونډو سر دې خزانه ده پکښي شات وينمه
دغه سرې شونډي ميخانه، زړه دي جومات وينمهدا خو سهي ده حرم تش مکه خالي غوندي ده
خو انسان سپين دی، زړه يي تور لات و منات وينمهته چي تياره کي وې نو ښه وې ما ليدلې ياره
دا چي رڼا ته سوې رنځور يم زړه مي مات وينمهته يي د سر په سترګو ګوره زه د زړه په سترګو
ته به يي نه وينې خو زه يي سات په سات وينمهنسيمه يار له مودو پس دی يوه شپه راغلی
دغه راتګ يي د دې تېر عمر زکات وينمه.