کور / شعر / دچرتونو کاروان

دچرتونو کاروان

پوهندوی دوکتور سید حسام (مل)


توري زلفي چي په سپین مخ یار ولول کا


کرشمې سره    معلوم   ځما   ا جل   کا


رمنده    آهو    ماننده     توري   سترګي


په   کتو   کتو   توبه   را  نه   با طل  کا


اوس  د یار  له  چا پیریال  هسي  تاویږم


چي  د  ګل  په  شا وخوا  تو ره بلبل  کا


زه   (مل)   هسي  بې غم مستا نه نه یم


د   چرتونو   کاروان   ما   سره  مزل کا


                   


                                         جرمنی ۸-۱-۲۰۰۸