کور / شعر / حمد

حمد

ددې ککړو لپو دعاوي څنګه ټولوې
ګمراه قدمونه په دربار کي څنګه قبلوې


په يوه چيغه ته را رسې زموږ تر درده خدايه
هره اوښکه په سپېڅلي لاسو څنګه وچوې


په زړه کي وراني کې د غم کوډلي کرار په وخت
پر ځای يې د خوشحا ليو ماڼۍ څنګه جوړوې


په هغه ګناه چي تر خپلو سترګو هم ولوېدم
په يوه توبه بخښه و رضا څنګه راکوې


بېګاه په خوب کي زما پر کړو فرشته سوه په مسکا
رحيمه د انسان هر اعتراف ځنګه ردوې


دا سکور غوندي څېره مي هينداره د ګناهو ده
دې توري اينې ته نور د ديدار څنکه ورکوې


پرون چي خاوري سول په لټه د اب حيات څوک
هغو ته سميع نن  حوض د کوثرڅنګه ور ښيې