کور / شعر / خاوره يوه ده

خاوره يوه ده

خاوره يوه ده لرو بره
 له امو نه  تر اټک
له چترال تر بولان
دا تپلې کرښه توره توره
يوه پلمه ده خوشې خوشې
يوه کېسه ده هسې هسې
دلته وينه مينه يوه ده
 ژبه يوه ده
اوښکه،موسکا يوه ده
دېره ،چلم،سکروټه
خمار يو،نشه يوه ده
خاوره يوه ده لره وبره
کوهاټ ،پروان که بدخشان  ……..
دلته ناتار دى ،د ناپايه يرغلونو
دپېړيو شاته
د يو مين په سيمه
ديوې ګناه په تور
چې څوکېدار نه دى
د چا نوکر وپيره دار نه دى
پرې وريږي ګولۍ
د اور شيندي په شان  .
ائ د اسمانو خاونده!
دا څنګه تقدير دى
چې تدبير نه لري
پرون مې پلار وسو
نن زه په بټ کې
سبا د زوى وار دى ………