کور / شعر / د چا قصور وو

د چا قصور وو

چاته به وايو چې د چا قصور وه


ياره څه ستا وه څه زما قصور وه


 


چې به مې ستا لارې ته هر وخت کتل


ستا د لوظونو د سبا قصور وه


 


مست لېونی به بې له بنګو ومه


ستا د سرو شونډو د خندا قصور وه


 


چې مو رقيب مينه ذرې ذرې کړه


داد صادق زړه د رښتيا قصور وه


 


ددنيا سترګو ته یی ښکاره کړه مينه


دا مې د سترګو د ژړا قصور وه


 


چې ېې ملنګ کړم د بادشاه په شکل


د خوارې ټنډې د قضاء قصور وه


 


دا چې ف – ث شو لېونی په دنيا


د مينې نه وه د جفا قصور وه