کور / بېلابيلي لیکني - پخوانۍ / د پښتو ژبي د ليکلو سم او ناسم توري

د پښتو ژبي د ليکلو سم او ناسم توري
ناسم                                                                         سم                                


مونږ-زمونږ                                          موږ- زموږ


دپاره، له پاره                                      لپاره


حالت، وضع، وضعيت                            اکر


حال احوال                                         اکربکر


حق، حقوق                                        رښته، رښتې


توشيح                                              لاسليک، ښکلنه              


د وياندله قوله، په قول                                    دوياندپه خبره، په وينا


د وسپنې پټلۍ                                            پټلۍ، د اور ګاډي پټلۍ


عسکر، مامور                                     سرتېری، کارمند


قربان، قرباني                                     بلهار،بلهاري


شواهد، اسناد                                             لاسوندونه


وضاحت، توضيح                                   څرګندونه


اثبات، ثبوت(- ول)                                 زباد، زبادول


اعتراف، اقرار                                      منښته


دشخصي معلوماتودورکېدواعتراف  د ځانګړوخبرتياوو منښته


انکار                                                 نمښته


اختلاف، اختلافات                                اړپېچ، اړپېچونه


ضدونقيض، تناقض                                اړوپېچ


استراحتګاه، استراحتځای                     هوساينځی


لرغوني اثار                                        لرغونتوکي


خوراکي توکي                                     خوراکتوکي


د اړتياوړ توکي                                     اړتياوړتوکي


دکمه، بټن                                         تڼۍ(کېکښل، کېکاږل)


نامِ خدا                                                      خدای دې لري، څومره ښه


خدا نکرده، خدا نخواسته                       خدای مکړه


مناسب                                                      وړ، وړنده


لاسته راوړنه، لاسته راوړنې                   بريا، برياوې


په ګڼ شمېر کې                                          ګڼ شمېر، ډېر


د کرزي په مشرۍ کې                                   د کرزي په مشرۍ


عامه يا عمومي پوهای                                   ټولپوهاوی


ناسم پوهاوی، سوء تفاهم                               ورانپوهاوی


بحث                                                خبرې اترې، ښکالوه(ښکال-وه )


موضوع                                              سکالو


اوج، قله                                            ستونځ


 کړکېچ لوړې څوکې ته ختلی                           کړکېچ لوړ يا هسک ستونځ ته ختلی


ياداښت، يادداښت، يادداشت                           يادښت


اقدامات په لاره اچول                            هڅې پيلول


تقريباٌ                                                نژدې، څه نا څه


د پېښې د محل نه کتنه                                  د پېښې د ځای کتنه


د کرزي څخه ملاتړ                                د کرزي ملاتړ


د هېواد څخه دفاع                                د هېواد دفاع


کار وکړه ترڅو موټر واخلې                      کار وکړه چې  ګاډی واخلې