کور / شعر / خیال غواړې

خیال غواړېزړه مې پارېدلی دی وصال غواړي
ښه یې په ګانه باندې سمبال غواړي
ځان پرې کړوي دکباب خوۍ لري
داډېوه پرست پتنګ مشال غواړي
پرېږده چې توبې ورسره ماتې کړم
مسته په سروشونډوکې وبال غواړي
بیابه مې دزړه خونه روښانه شي
یارمې دتندي دپاسه خال غواړي
اوس مې په کوګل کې غبارونه دي
زړه مې داشنا دمخ مشال غواړي
بیامې دابدرنګه صیادڅاري نن
سرمې غوڅوي راڅخه مال غواړي
«خوله یې دګیدړې شخوندداوښ وهي »
ځکه له افغان سره جنجال غواړي
بیالکه ژوره د،رګ وینې څښي
توره خپکۍ ګوره موږوال غواړي
حق ته خو اورونه ګلزارونه شي
ژوندمې د انګار په لورې ټال غواړي
روږدی شوپه وینه د انسان باندې
بیاخوني ښامار راغلی «خیال » غواړي