کور / طنز / د ولویدلو چانس

د ولویدلو چانس

شاګرد ناوخته ټولګي ته راغی اوهره خواته یې کتل دکیناستو ځای یې پیدا نکړ.
ښوونکی چې دسر ویښتان یې دلاسه ورکړې وو په ډیرغضب سره دشاګرد نه تپوس وکړ چې څه شی لټوې؟
شاګرد: ځواب ورکړچې دناستې ځای .
ښوونکی چې ډیر په غوصه وو ورته وویل: چې راشه زما په سرکینه .
شاګرد په ځواب کې وویل: ډیرخوې دی ډاریږم ، که ولویدم سر به مې مات شي اوزه به هم ګنجی شم .