کور / شعر / د خپل کاله او د مسجد په منځ کي

د خپل کاله او د مسجد په منځ کي


د ډيورنډ کرښه زغملای نه سمنور پر ارامه کښېنستلای نه سم
د خپل کاله او د مسجد په منځ کيد بېلتون کرښه پريښودلای نه سم