کور / شعر / ځګ

ځګ

       چي  دبل  چا  پسي  څوک ډډ   لګوی


    د خپل  خلکو  ځني  ځان  خپل بیلوي


    دبدبه  د  بل  په مټ  د اوبو ځګ دی


     په بد نوم د شاه شحاع په څیربه مری 


       پوهندوی دوکتور سید حسام ( مل)


                        جرمنی ۳۱-۱-۲۰۰۸