کور / علمي / علیه حاکمیت استبداد درعرصه تعلیم وتحصیل گام بردارید

علیه حاکمیت استبداد درعرصه تعلیم وتحصیل گام بردارید

  د ارادې له ورځپاڼې څخه   چنانكه روشن است تولد به یک زبان به معنای کسب اتوماتیک هویت به آن زبان می باشد و طبعاً حق فراگیری کامل آن زبان مادری جزء حقوق اولیه و انسانی هر فرد محسوب می شود، زیرا زبان بخش جدا ناپذیر هویت شخص می باشد که توسط زبان با فرهنگ خود به گونة مستقیم، ارتباط بر قرار می کند.


  از طریق زبان است که اندیشه و فرهنگ انسانها شکل می گیرد و باز از ورای همین زبان است که خصلت، روابط عالی و پیچیدة انسانیت نسبت به سایر موجودات ارجحیت می یابد، با اینکه توسعة زبان مادری در شناخت و ایجاد روابط سالم در میان اعضای جامعه نقش مهمی را ایفا می کند، در تکامل علم، روش انسانی و مدنی در میان بشریت نیز، از اهمیت خاص برخوردار بوده است.


  درست برپایة همین استدلال و تحقیقات علمی است که سازمان ملل متحد همانند سایر مراکز علمی، به آموزش زبان مادری اصرار می ورزد و با تصویب قوانین بین المللی خواستار جدی تعلیم و تحصیل از اعضای خویش، به زبان مادری  شده است


  البته افغانستان نیز، همچون سایر اعضای سازمان ملل متحد تعهدهایی را در این مورد سپرده است و حتا آموزش به زبان مادری در قانون اساسی کشور نیز، درج گردیده است، اما مقامات مسوول دولت تا امروز درعمل، خواهان تحقق قانون اساسی در این مورد نبوده اند و در نتیجه میلیون ها کودک، نوجوان و جوان بلوچ، ترکمن، ازبک، نورستانی، گجر، پشتون و … قربانی این بی اعتناییها شده اند و از حقوق انسانی خود در راستای تکامل سالم جامعة مدنی، محروم نگهداشته شده اند.


  مطابق به قانون اساسی کشور، باید علیه حاکمیت استبداد در عرصة تعلیم و تحصیل گام برداشت و برای عملی کردن طرح تدریس به زبان مادری در افغانستان، به مسوولان دولت فشار وارد کرده چون کودکان و نو جوانان امروز گرداننده گان جامعة فردای ما خواهند بود؛ رشد و تکامل سالم آنها در نهایت به سود جامعه ما و بشریت می باشد.


  چنانكه روشن است تولد به یک زبان به معنای کسب اتوماتیک هویت به آن زبان می باشد و طبعاً حق فراگیری کامل آن زبان مادری جزء حقوق اولیه و انسانی هر فرد محسوب می شود، زیرا زبان بخش جدا ناپذیر هویت شخص می باشد که توسط زبان با فرهنگ خود به گونة مستقیم، ارتباط بر قرار می کند.


  از طریق زبان است که اندیشه و فرهنگ انسانها شکل می گیرد و باز از ورای همین زبان است که خصلت، روابط عالی و پیچیدة انسانیت نسبت به سایر موجودات ارجحیت می یابد، با اینکه توسعة زبان مادری در شناخت و ایجاد روابط سالم در میان اعضای جامعه نقش مهمی را ایفا می کند، در تکامل علم، روش انسانی و مدنی در میان بشریت نیز، از اهمیت خاص برخوردار بوده است.


  درست بر پایة همین استدلال و تحقیقات علمی است که سازمان ملل متحد همانند سایر مراکز علمی، به آموزش زبان مادری اصرار می ورزد و با تصویب قوانین بین المللی خواستار جدی تعلیم و تحصیل از اعضای خویش، به زبان مادری  شده